Dagordning – Extrainsatt Nationsmöte tisdag den 17 oktober 2017

Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer

§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande
§ 3 Föredragningslistans godkännande
§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
§ 5 Förra mötets protokoll
§ 6 Nästa mötesdatum

Förslag 7 november 2017

Rapporter

§ 7 Kurators meddelande

Budgetärenden

§ 8 Budgetuppföljning 2017

Övriga ärenden

§ 9 Eventuellt övrigt

§ 10 OFMA

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie
medlemskap i nationen uppvisas. Medtag studentkort samt legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 3/10 2017
Föredragningslista 10/10 201

Ylva Lidin

Kurator