Tid: 17.00 (..)

Plats: Lunds nations övre gillestuga

 

Preliminärer

§ 1                 OFMÖ

 

§ 2             Mötets utlysande

 

§ 3             Föredragningslistans godkännande

§ 4             Val av justeringsmän tillika rösträknare

 

§ 5             Föregående mötesprotokoll

 

§ 6             Nästa mötesdatum

Förslag 2/9 2014

Rapporter

§ 7                 Kurators meddelande

 

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

Organisatoriska ärenden

§ 9                 Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2013

 

§ 10               Beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret  2013

 

Övriga ärenden

§ 11               Eventuellt övrigt

 

§ 12               OFMA

 

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        28/5

Föredragningslista                                                          2/6

Kajsa Påhlman

Kurator