Dagordning
Nationsmöte tisdag den 6 september 2016

Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer

§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

3 Föredragningslistans godkännande

4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

5 Förra mötets protokoll

6 Nästa mötesdatum
Förslag extrainsatt möte 26/9 2016
Nästa ordinarie möte 4/10 2016

Rapporter

§ 7 Kurators meddelande

Budgetärenden

§ 8 Budgetuppföljning 2016

Övriga ärenden

§ 9 Eventuellt övrigt

§ 10 OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas. Medtag studentkort samt legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 22/8 2016

Föredragningslista 31/8 2016

 

Mortimer Henningsson

Kurator