Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer

§ 1                 OFMÖ

§ 2                 Mötets utlysande

§ 3                 Föredragningslistans godkännande

§ 4                 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5                 Förra mötets protokoll

§ 6                 Nästa mötesdatum

Förslag 3/3-2015

 

Rapporter

§ 7                 Kurators meddelande

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

 

Valärenden

§ 9                 Fyllnadsval av en ordinarie ledamot och andre  suppleant till Stipendienämnden.

§ 10               Fyllnadsval av nationsmötesordförande.

 

Organisatoriska ärenden

§ 11*              Andra läsningen av stadgeändring (se bifogat förslag och proposition)

 

Övriga ärenden

§ 12               Eventuellt övrigt

§ 13               OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 20/1 – 2015

Föredragningslista 28/1 – 2015

 

Ida Moen Larsson

Kurator

 

Kommentarer till punkterna

§ 9-10            Fri nominering på mötet.

§ 11*              Kan ej beslutas på nationsmöte 3 februari p g a stadgar.

Proposition postbeskr.

Stadgeändring – postbesk