Dagordning
Nationsmötet tisdagen den 5 mars 2013
Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer

§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

§ 3 Föredragningslistans godkännande

§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5 Föregående mötesprotokoll

§ 6 Nästa mötesdatum

Förslag 2/4 2013

Rapporter

§ 7 Kurators meddelande

§ 8 Rapport från Arkivet AB

Organisatoriska ärenden

§ 9 Revidering av budget för VT 2013

Valärenden

§ 10 Val av Valberedningsrepresentant (fri nominering)

Övriga ärenden

§ 11 Eventuellt övrigt

§ 12 OFMA

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 18/2

Föredragningslista 27/2

Oskar Palmerot

Kurator