Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer

§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

§ 3 Föredragningslistans godkännande

§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5 Föregående mötesprotokoll

§ 6 Nästa mötesdatum

Förslag 5/5-2015

 

Rapporter

§ 7 Kurators meddelande

§ 8 Rapport från Arkivet AB

 

Valärenden

§ 9 Val av Valberedningsordförande för en period av ett år med tillträde den 1 juli 2015.

§ 10 Val av 2 ordinarie ledamöter samt 1 suppleant till Valberedningen för en period av ett år med tillträde den 1 juli 2015.

§ 11 Val av 2 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter till Akademiska föreningens Överstyrelse för en period av ett år med tillträde den 1 juli 2015.

§ 12 Val av Husförman för ett år med tillträde den 1 juli 2015.

§ 13 Val av Verkställande Ledamot för ett år med tillträde 1 juli 2015.

§ 14 Val av fyra ledamöter till Seniorskollegiet för en period av 2 år med tillträde den 1 juli 2015.

§ 15 Val till förtroendeposter till Lunds nations kuratel

– Val av Kurator för ett år med tillträde den 1 juli 2015.

– Val av Prokurator Social för ett år med tillträde den 1 juli 2015.

 

Organisatoriska ärenden

§ 16 Fastställande av terminsavgift för HT 2015.

 

Övriga ärenden

§ 17 Eventuellt övrigt

§ 18 OFMA

 

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        17/3

Föredragningslista                                                          31/3

 

Ida Moen Larsson

Kurator

 

Kommentarer till punkterna

Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i valberedningen vid Lunds Nation i Lund:

§ 9 Val av Ordförande

Kim Larsson

§ 10

Val av ordinarie ledamöter                                                                                     

Julia Källquist                                                                                     

Lotta Larsson                    

Val av suppleant                                      

Vakant

                                                                                                            

§ 11 Valberedningen nominerar följande personer till ordinarie ledamöter samt suppelanter till Akademiska föreningens Överstyrelse:

Ordinarie

Ida Moen Larsson                                                                          

Linn Svärd

Suppleanter

Vakant                                                                                     

Vakant

§ 12 Valberedningen nominerar följande person till husförman:

Vakant                                                                                               

§ 13 Valberedningen nominerar följande person till Verkställande Ledamot:

Paul Pierce

§ 14 Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i Lunds nations seniorskollegium (4 poster):

Val av Seniors

Alexander Aas

Ida Moen Larsson                                                                                      

Carolina Starck                                                                                      

Lisa Sundström

 

§ 15 Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i nationsstyrelsen vid Lunds Nation i Lund:

Val av Kurator

Sara Sveningsson                                                                                    

Mortimer Henningsson

Val av Prokurator Social

Sofia Brandt

                  

Till kurator har det inkommit följande motförslag:

Val av Kurator

Axel Rydén                                                                                  

Sofia Matsson

 

§ 16 Nationsstyrelsen yrkar på att bordlägga ärendet till nästa nationsmöte