Dagordning

Nationsmöte tisdagen den 7 maj 2013

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer                                                                  § 1                 OFMÖ

 

§ 2             Mötets utlysande

 

§ 3             Föredragningslistans godkännande

§ 4             Val av justeringsmän tillika rösträknare

 

§ 5             Föregående mötesprotokoll

 

§ 6             Nästa mötesdatum

Förslag 3/9 2013

Rapporter                                               § 7                 Kurators meddelande

 

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

Valärenden                                             § 9                 Val av Verkställande ledamot i Husstyrelsen för                                                                                                 resterande delen av verksamhetsåret 2013.

 

§ 10               Val av 2 ledamöter till Seniorskollegiet för en                                                       period av 2 år med tillträde den 1 juli 2013.

 

§ 11               Val av suppleant till AFÖS för ett år med tillträde                                                den 1 juli 2013.

 

§ 12               Val av revisorer för 2012.

 

§ 13               Val av Nationsmötesordförande samt Vice                                                                                  Nationsmötesordförande för en period av 1 år med                                               tillträde den 1 juli 2013.

 

Organisatoriska ärenden § 14               Fastställande av terminsavgift för HT 2013.

 

§ 15               Presentation av budget för HT13

 

§ 16               Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2012

 

Övriga ärenden                                       § 17               Eventuellt övrigt

 

§ 18               OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        22/4

Föredragningslista                                                                                                                    2/5

Oskar Palmerot

Kurator

 

 

 

Kommentarer till punkterna

 

§ 9                 Till Verkställande ledamot i Husstyrelsen nominerar Valberedning:

Verkställande ledamot       Paul Pierce

 

§ 10               Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i Lunds          nations seniorskollegium(2 poster):

 

Val av Seniors                                                                Gustav Henriksson

                                                                                                             Jonas Cedergren

 

§ 11               Valberedningen nominerar följande person till suppelant till

Akademiska föreningens Överstyrelse:

 

Suppleanter                                               Mia Hempel

 

§ 13               Lunds nations seniorskollegium nominerar följade personer till att vara revisorer   för verksamhetsåret 2012

 

Revisorer                                                  Carin Brenner

                                                                                                             Svante Berglund

 

§ 13               Fri nominering på mötet.