Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer

1 OFMÖ

2 Mötets utlysande

3 Föredragningslistans godkännande

4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

5 Föregående mötesprotokoll

6 Nästa mötesdatum

Ordinarie nationsmöte 2 maj 2017

Rapporter

§ 7       Kurators meddelande

Valärenden

8 Val av Valberedningsordförande för en period av ett år med tillträde den 1 juli 2017.

9 Val av 2 ordinarie ledamöter samt 1 suppleant till Valberedningen för en period av ett år med tillträde den 1 juli 2017.

10 Val av 2 ordinarie nationsrepresentanter samt 2 suppleanter till Akademiska föreningens Överstyrelse för en period av ett år med tillträde den 1 juli 2017.

11 Val av Verkställande Ledamot för Studentbostadshusen för ett år med tillträde 1 juli 2017.

12 Val av fyra ledamöter till Seniorskollegiet för en period av 2 år med tillträde den 1 juli 2017.

13 Val av Husförman för ett år med tillträde den 1 juli 2017.

14 Val till förtroendeposter till Lunds nations kuratel:

  • Val av Kurator för ett år med tillträde den 1 juli 2017.
  • Val av Prokurator social för ett år med tillträde den 1 juli 2017.

Organisatoriska ärenden

15 Fastställande av terminsavgift för HT 2017. 

Övriga ärenden

16 Eventuellt övrigt

17 OFMA

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida      21/3

Föredragningslista                              30/3 anslagstavla, 31/3 hemsida

 

Mortimer Henningsson

Kurator

 

Kommentarer till punkterna

8 Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i valberedningen vid Lunds Nation i Lund:

Val av Ordförande                Ida Moen Larsson

 

9 Val av ordinarie ledamöter
Vakant

                                                Vakant

Val av suppleant                      Vakant

Till kurator har det inkommit följande motförslag:

Val av ordinarie ledamöter      Henrik Elmér

                                                           

10 Valberedningen nominerar följande personer till Nationsrepresentanter i Akademiska föreningens Överstyrelse:

Ordinarie                                            Vakant

                                                Vakant

                                                                       

Suppleanter                                     Vakant

                                               Vakant

Till kurator har det inkommit följande motförslag:

 

Ordinarie                                         Hanna Lundström

                                              Henrik Elmér

                                                                       

Suppleanter                                   Nadine Stofkoper

                                             Vakant

 

11 Valberedningen nominerar följande person till Verkställande Ledamot:

                                             Paul Pierce

 

12 Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i Lunds nations seniorskollegium (4 poster):

Val av Seniors                                   Sebastian Johansson

                                                Mortimer Henningsson

                                                Martin Larsson

                                                Vakant

Till kurator har det inkommit följande motförslag:

                                                Linn Svärd

 

13 Valberedningen nominerar följande person till husförman:

                                             Arvid Öh       

 

14 Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i nationsstyrelsen vid Lunds Nation i Lund:

Val av Kurator                             Ylva Lidin

Val av Prokurator Social        Petter Afzelius

Till kurator har det inkommit följande motförslag:

Val av Kurator                            Erik Sveningsson           

Val av Prokurator Social      Mariam Mobiny

 

15 Nationsstyrelsen yrkar på att bordlägga ärendet till nästa nationsmöte.