Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer

§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

§ 3 Föredragningslistans godkännande

§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5 Föregående mötesprotokoll

§ 6 Nästa mötesdatum

Förslag – 1 /9-2015

 

Rapporter

§ 7 Kurators meddelande

§ 8 Rapport från Arkivet AB

 

Valärenden

§ 9 Val av Husförman för en period av ett år med tillträde den 1 juli 2015.

§ 10 Val 1 suppleant till Valberedningen för en period av ett år med tillträde den 1 juli 2015.

§ 11 Val av 2 suppleanter till Akademiska föreningens Överstyrelse för en period av ett år med tillträde den 1 juli 2015.

 

Organisatoriska ärenden                      

§ 12 Godkännande av Bokslut 2014.

§ 13 Godkännande av ansvarsfrihet för 2014.

§ 14 Presentation av Budget för HT15.

§ 15 Fastställande av terminsavgift för HT 2015.

 

Övriga ärenden

§ 16 Eventuellt övrigt

§ 17 OFMA

 

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        21/3

Föredragningslista                                                                    28/4

 

 

Ida Moen Larsson

Kurator

 

 

Kommentarer till punkterna

§ 9 Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i valberedningen vid Lunds Nation i Lund:

 

Val av Husförman                                           Dante Zia

 

 

§ 10

 

                  Val av suppleant                                       Vakant

                                                                                                            

Till kurator har det inkommit följande motförslag:

 

Ylva Lidin

 

§ 11 Valberedningen nominerar följande personer till ordinarie ledamöter samt suppleanter till Akademiska föreningens Överstyrelse:

                                                                                                                      

Suppleanter                                                                    Carolina Starck

                                                                                       Karim El Ghamrawi

 

§ 15 Nationsstyrelsen yrkar på att fastställa terminsavgiften (inskrivningsavgiften) till 100 kronor.

 

Protokoll valb 13 april 2015