Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer
§ 1                 OFMÖ

 

§ 2             Mötets utlysande

 

§ 3             Föredragningslistans godkännande

§ 4             Val av justeringsmän tillika rösträknare

 

§ 5             Förra mötets protokoll

 

§ 6             Nästa mötesdatum

Förslag 3/12 2013 kl 19.00

Rapporter
§ 7                 Kurators meddelande

 

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

Valärenden
§ 9                 Val av tre ordinarie samt förste och andre suppleant till stipendienämnden för ett år med tillträde den 1 januari 2014.

 

§ 10               Fyllnadsval av två ordinarie ledamöter i valberedningen för 1 januari-30 juni 2014.

 

§ 11               Fyllnadsval av Valberedningsordförande för 1 januari – 30 juni 2014.

 

§ 12               Fyllnadsval av ordinarie nationsledamot i Akademiska föreningens överstyrelse för 1 januari – 30 juni 2014.

 

§ 13               Val till förtroendeposter till Lunds nations kuratel

 

  • Val av Prokurator Ekonomi för ett år med tillträde den 1 januari 2014.

 

  • Val av Notarie för ett år med tillträde den 1 januari 2014.

 

§ 14               Val av Husförman för ett år med tillträde den 1 januari 2014.

 

§ 15               Val av två ordinarie ledamöter samt två personliga                                           suppleanter till Lunds nations studentbostadshus styrelse för ett år med tillträde den 1 januari 2014.

 

§16                Val av revisorer för helåret 2013

 

Organisatoriska ärenden
§ 17               Fastställande av terminsavgift för VT2014                  

 

Övriga ärenden
§ 18               Eventuellt övrigt

 

§ 19               OFMA

 

 

 

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        22/10

Föredragningslista                                                               29/10

Kajsa Påhlman

Kurator

 

 

 

 

Kommentarer till punkterna

 

§ 11               Valberedningen nominerar följande person till Valberedningsordförande:

Lisa Sundström

 

§ 12               Valberedningen nominerar följande person till nationsledamot för AFÖS:

 

Joline Buachoom

 

§ 13               Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i                     nationsstyrelsen vid Lunds Nation i Lund:

Val av PQe                                               Carolyn Fox

 

Val av Notarie                                          Vakant

 

                     

Till kurator har det inkommit följande motkandidatur:

Val av PQe                                               Alexander Aas

 

                      Val av Notarie                                                                Kim Larsson

 

 

§ 14               Valberedningen nominerar följande person till husförman:

 

Vakant

 

Till kurator har det inkommit följande motkandidatur:

 

                                                                                                             Julia Källquist

 

 

§ 15               Valberedningen nominerar följande personer till ordinarie ledamöter samt             personliga suppleanter till Lunds nations studentbostadshus:

 

Ordinarie                                                            Gustav Henriksson
Ordinarie (tillika verkställande ledamot)       Paul Pierce                                 

Suppleanter                                               Oskar Palmerot (t. Gustav Henriksson)

                                                                     Anna Häkkinen (t. Paul Pierce)

 

§ 16               Seniors yrkar att bordlägga ärendet till nästa ordinarie nationsmöte.

 

 

§ 17               Nationsstyrelsen yrkar på en bibehållen terminsavgift à 100 kronor.