Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer                                                

§ 1                 OFMÖ                                    

§ 2                 Mötets utlysande

§ 3                 Föredragningslistans godkännande

§ 4                 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5                Förra mötets protokoll

§ 6                Nästa mötesdatum

Förslag 2/12-2014 kl 19.00

Rapporter

§ 7                 Kurators meddelande

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

Valärenden

§ 9                Val av tre ordinarie samt förste och andre                                                                                                         suppleant till stipendienämnden för ett år med                                                                                                tillträde den 1 januari 2015.

§ 10               Fyllnadsval av två ledamöter till ordinarie ledamot och                                                                             andra suppleant i  Stipendienämnden.

§ 11               Val av Hedersledamot.

§ 12               Val av ordinarie valberedningsledamot med                                                                                                      tillträde 1 januari 2015.

§ 13               Val av Revisorer för verksamhetsåret 2014.

§ 14               Val till förtroendeposter till Lunds nations kuratel:

– Val av Prokurator Ekonomi för ett år med tillträde den 1 januari 2015.

– Val av Notarie för ett år med tillträde den 1 januari 2015.

 § 15               Val av Husförman för ett år med tillträde den 1 januari 2015.                      

Organisatoriska ärenden

§ 16               Fastställande av terminsavgift för VT2015.                  

 

 

Övriga ärenden

§ 17               Eventuellt övrigt

 § 18               OFMA                               

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation.

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        20/10 – 2014

Föredragningslista                                                          28/10 – 2014

Ida Moen Larsson

Kurator

 

Kommentarer till punkterna

 

§ 9 – 10         Fri nominering på mötet.

§ 12               Valberedningen nominerar följande person till Valberedningsledamot:

Kim Larsson

§ 13               Seniors väljer att nominera följande personer till revisorer:

Carin Brenner

Dag Oredsson

 

§ 14               Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i                                                 nationsstyrelsen vid Lunds Nation i Lund:

Val av PQe                                           Viktor Sköld

Val av Notarie                                          Vakant

 

Till kurator har det inkommit följande motkandidatur:

Val av Notarie                                          Magnus Wahlberg

                                                      Sandra Mavéus                                      

 

§ 15               Valberedningen nominerar följande person till husförman:

Linn Svärd

§ 16               Nationsstyrelsen yrkar på en bibehållen terminsavgift à 100 kronor.

 

Läs kandidaternas personliga brev nedan!

Viktor Sköld

Kim Larsson

Linn Svärd

Sandra Mavéus

Magnus Wahlberg