Nationsmöte tisdagen den 7 november 2017

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer

§1 OFMÖ

§2 Mötets utlysande

§3 Föredragningslistans godkännande

§4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

§5 Föregående mötesprotokoll

§6 Nästa mötesdatum

Ordinarie nationsmöte 5 december 2017

 

Rapporter

§ 7       Kurators meddelande

 

Valärenden

§8 Fyllnadsval av 1 ordinarie ledamot samt 1 suppleant till valberedningen med omedelbart tillträde för resterande termin fram till december 31 december 2017.

§9 Val av Husförman för ett år med tillträde den 1 januari 2018.

§10 Val till förtroendeposter till Lunds nations kuratel.

  • Val Notarie för en termin med tillträde den 1 januari 2018.
  • Val av Prokurator Ekonomi för ett år med tillträde den 1 januari 2018.

 

 

Organisatoriska ärenden

§11 Fastställande av terminsavgift för VT 2018.

 

 

Övriga ärenden

§12 Eventuellt övrigt

 

§13 OFMA

 

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida      25/10

Föredragningslista                              31/10

 

 

 

Ylva Lidin

Kurator

 

 

Kommentarer till punkterna

§ 8 Fri nominering

§9 Valberedningen nominerar följande person till husförman:

                                                                Johanna Wickberg

 

§10 Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i nationsstyrelsen vid Lunds Nation i Lund:

 

Val av Notarie                           Linda Florén

                                               

Val av Prokurator Ekonomi Henrik Elmér

 

Till kurator har det inkommit följande motförslag:

 

Val av Prokurator Ekonomi   Anna Andersson

 

§11 Nationsstyrelsen yrkar på att bordlägga ärendet till nästa nationsmöte.