Dagordning

Nationsmöte tisdag den 6 december 2016

Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations övre gillestuga

Preliminärer

§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

3 Föredragningslistans godkännande

4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

5 Förra mötets protokoll

6 Nästa mötesdatum
Förslag  2/2 2017

Rapporter

§ 7 Kurators meddelande

Budgetärenden

§ 8 Presentation av budget för VT2017

Organisatoriska ärenden

§ 9 Första läsning av stadgeändring (bilaga 1 & 2)

Övriga ärenden

§ 10 Eventuellt övrigt

§ 11 OFMA

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas. Medtag studentkort samt legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 24/11 2016

Föredragningslista 1/12 2016

Mortimer Henningsson

Kurator

 

Bilaga 1 – Motion för Nationsmöte på Lunds Nation tisdagen den 6 december 2016

Bilaga 2 – Stadgeändring Kuratelets sammansättning