Dagordning

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer
§ 1                 OFMÖ

 

§ 2             Mötets utlysande

 

§ 3             Föredragningslistans godkännande

§ 4             Val av justeringsmän tillika rösträknare

 

§ 5             Föregående mötesprotokoll

 

§ 6             Nästa mötesdatum

Förslag 1/4 2014

Rapporter
§ 7                 Kurators meddelande

 

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

Organisatoriska ärenden
§ 9                 Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2012

 

§ 10               Andra läsningen av stadgeändring (Bilaga 1 i kallelsen)

§ 11               Första läsningen av stadgeändring (Bilaga 2 i kallelsen)

 

Övriga ärenden
§ 11               Eventuellt övrigt

 

§ 12               OFMA

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        18/2

Föredragningslista                                                             26/2

Kajsa Påhlman

Kurator