Närvarande
Joline Buachoom, Ordförande
Linda Florén, sekreterare
Niklas Scheel, ledamot
Ida Moen Larsson, seniorsrepresentant
Lisa Sundström, seniorsrepresentant
Charlotte Törnquist, suppleant

1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

2 Linda Florén väljs till sekreterare.

3 Niklas Scheel väljs till justeringsperson.

4 Valberedningen beslutar att nominera Ylva Lidin till posten som Kurator för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30.

5 Valberedningen beslutar att nominera Petter Afzelius till posten som Prokurator Social för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30.

6 Valberedningen beslutar att nominera Arvid Öh till posten som Husförman för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30.

7 Valberedningen beslutar att nominera Sebastian Johansson, Mortimer Henningsson och Martin Larsson till ledamöter i seniorskollegiet för perioden 2017-07-01 – 2019-06-30.

8 Valberedningen föreslår att vakantsätta en post som ledamot i seniorskollegiet för perioden 2017-07-01 – 2019-06-30.

9 Valberedningen beslutar att nominera Ida Moen Larsson till posten som Valberedningsordförande för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30.

Ida Moen Larsson har på grund av jäv ej deltagit vid beredandet av posten.

10 Valberedningen beslutar att nominera Paul Pierce till posten som Studentbostadshusens verkställande ledamot för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30.

11 Valberedningen föreslår att vakantsätta tre poster i valberedningen, två ordinarie ledamöter samt en suppleant för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30.

12 Valberedningen föreslår att vakantsätta fyra poster som nationsrepresentanter i AFÖS, två ordinarie ledamöter samt två suppleanter för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30

13 Inget övrigt ärende förekom. Nomineringsmotiveringar finns noterade i Bilaga 1.

14 Mötet avslutas.

 

 

 

Joline Buachoom                              Linda Florén                         Niklas Scheel
Ordförande                                          Sekreterare                            Justeringsperson

Bilaga 1. Nomineringsmotiveringar från möte med Lunds nations Valberedning 6 mars 2017

 

Nominerad till Kurator: Ylva Lidin
Ylva Lidin är en person vars simultankapacitet och erfarenheter på såväl nationen som utanför briljerar. Hon har visat ett flertal konkreta och relevanta exempel på handlingskraftighet och driv som är minst sagt imponerande och som har gett otroligt goda resultat. Hon är väl förberedd på vad som komma skall, både för kuratelsansvaret i sig men också för de specifika uppgifter hon kommer att möta som Kurator. Hon har påvisat flera av de egenskaper som valberedningen ser som essentiella för kuratorsskapet, som till exempel ödmjukhet, diplomati, stabilitet och ärlighet. Ylva har dessutom flera visioner och tankar kring projekt hon vill driva under sitt år samtidigt som hon har god självinsikt och realistiska visioner.

Ylva är en extremt effektiv person som är eftertänksam och har hög mognadsgrad. Utöver sin långa erfarenhet från nationen och andra projektledningsroller tar hon med sig mycket kunskap från sin utbildning i strategisk kommunikation. Ekonomiskt reflekterande, kommunikation och organisation är några av alla kompetenser hon kommer att tillämpa i sitt kuratorsskap. Finns det något som kan rubba eller stoppa Ylva? Det tror inte vi i valberedningen. Med Ylvas ledord stanna, andas, prioritera, delegera tar hon sig förbi utmaningar av högst varierande karaktär. Valberedningen kan helhjärtat och med stolthet lovorda och nominera Ylva Lidin till posten som Kurator under ett års tid med start 2017-07-01.

 

Nominerad till ProKurator Social: Petter Afzelius
Petter Afzelius är en person med förtroendeingivande personlighet och lång erfarenhet inom nationen. Han har en tydlig bild av sitt eget ledarskap och hur han arbetar med det för att få det att fungera i olika situationer och med olika människor. Han ser förmannakåren som en otrolig källa till kunskap och idéer och han går in situationer med ett analytiskt förhållningssätt genom att ifrågasätta och se saker från många olika perspektiv. Petter klarar av att hantera motgångar och svåra situationer och vänder de istället till något kreativt. Han har förberett sig väl och har en mogen syn på både kuratelets gemensamma arbetsuppgifter och de postspecifika ansvaren.

Dessutom tar han med sig kunskaper från sin utbildning som personalvetare som anses relevant för en Prokurator Social här på nationen. Han har kompetens inom bland annat avtalsrätt, arbetspsykologi och organisation. Petter Afzelius är en empatisk, lugn och otroligt motiverad person och det är med stort nöje och stolthet valberedningen har valt att nominera Petter Afzelius till posten som Prokurator Social under ett års tid med start 2017-07-01.

Nominerad till Husförman: Arvid Öh
Arvid Öh är en trevlig och sansad person som förberett sig väl inför en post som Husförman. Med universitetskompetens inom marknadsföring och ekonomi ser han på nationens bostadshus och nationens sociala verksamheter som en enhet där han vill främja ett gott samarbete. Arvid har också en grundläggande och god förståelse för husförmannens roll och hur han vill arbeta för att nå ut till husboende för att kunna föra deras talan i bland annat husstyrelsen. Han resonerar logiskt och talar för sin sak på ett genomtänkt sätt.

Stora förväntningar på sig själv och på sin omgivning ger Arvid stark drivkraft och han ser vikten av diskussion och argumentation för att kunna fatta bra beslut och nå höga resultat. Han påvisar insikt i vikten av gott bemötande och tydlig och effektiv kommunikation. Under vårt möte med Arvid har han på ett tydligt och strukturerat sätt beskrivit hus han vill arbeta som husförman och vilka idéer han gärna vill försöka implementera. Det är med stor glädje valberedningen har valt att nominera Arvid Öh till posten som Husförman för ett år med start 2017-07-01.

Nominerade till ledamöter i Seniorskollegiet: Mortimer Henningsson, Martin Larsson & Sebastian Johansson

Mortimer Henningsson
Mortimer Henningsson har tydliga visioner om vad som bör förbättras på nationen samtidigt som han har ett långsiktighetsperspektiv i sitt strategiska tankesätt. Han har flera erfarenheter utanför nationen inom Akademiska föreningen och andra studentföreningar som kan vara till hjälp för arbetet inom seniorskollegiet. Intressefrågor rörande seniorskollegiets interna arbete, överlämning och kritiskt tänkande gör Mortimer till en god kandidat för seniorskollegiet.

Valberedningen är stolt över att kunna nominera Mortimer Henningsson till posten som ledamot i seniorskollegiet för en period av två år med start 2017-07-01.

Martin Larsson
Martin Larsson har en tydlig bild av hur han vill hjälpa nationen att inte gång på gång uppfylla hjulet på nytt och ser det som en självklarhet att bidra med kontinuitet till nationen genom att vara en del av seniorskollegiet. Han har realistiska tankar och idéer och kan bidra med stor erfarenhet kring bland annat avtalsskrivande. Han har också viktiga tankar kring överlämning och hur han vill att seniorskollegiet ska fungera.

Valberedningen är stolt över att kunna nominera Martin Larsson till posten som ledamot i seniorskollegiet för en period av två år med start 2017-07-01.

Sebastian Johansson
Sebastian Johansson har stort hjärta för nationen och har fortfarande mycket kvar att ge. Han har tydliga och konkreta idéer kring hur nationen kan fortsätta utveckla sitt ekonomiska arbete och hur seniorskollegiet kan vara till hjälp för att utveckla organisationen. Sebastian är hjälpsam, har stort hjärta för nationen och påpekar vikten av att inte bli blind och stampa på samma ställe.

Valberedningen är stolt över att kunna nominera Sebastian Johansson till posten som ledamot i seniorskollegiet för en period av två år med start 2017-07-01.

 

Motkandidaturer

Motförslag skall skriftligen vara Kurator tillhanda senast den 28 mars kl 12.00 (..).