§ 1   Allmänna stadganden

1.1 Lunds nation (“Nationen”) är en obunden sammanslutning av studenter vid Lunds universitet eller annat lärosäte inom Öresundsuniversitetet (”Lärosätet”) med syfte att främja medlemmarnas studier och personliga utveckling genom att erbjuda gemenskap, sociala aktiviteter, stipendier och ändamålsenliga bostäder.

§ 2   Nationens medlemmar

2.1 Berättigade till att ansöka om inträde som ordinarie medlem i Nationen är studerande vid Lunds universitet, eller annat lärosäte i regionen enligt 5.2, som inte är ordinarie medlem i annan nation. 

2.2 Ordinarie medlem i Nationen är, i de fall de inte uppfyller villkoren i 2.1, även:

 1. Nationens Inspektor och Proinspektor;
 2. Nationens hedersledamöter;
 3. Nationens styrelseledamöter;
 4. Nationens seniorskollegieledamöter;
 5. Nationens revisorer.

2.3 Ordinarie medlemskap i Nationen innebär:

 1. närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt vid Nationsmöte;
 2. rätt att söka Nationens stipendier;
 3. rätt att ta del av Nationens protokoll och bilagor till dessa;
 4. rätt att erhålla skriftligt intyg om tjänst inom Nationen;
 5. rätt att delta i Nationens aktiviteter;
 6. rätt att söka och inneha bostad på Nationens bostäder;
 7. skyldighet att följa Nationens stadga och reglementen.

2.4 Berättigad till att ansöka om inträde som stödmedlem i Nationen är studerande vid Lärosätet som är ordinarie medlem av annan nation.

2.5 Stödmedlemskap i Nationen innebär:

 1. närvaro- och yttranderätt vid Nationsmöte;
 2. rätt att delta i Nationens aktiviteter;
 3. rätt att söka och inneha bostad på Nationens bostäder;
 4. skyldighet att följa Nationens stadga och reglementen.

2.6 Till hedersledamot av Nationen kan kallas särskilt förtjänta personer, som Nationen vill visa sin uppskattning. Förslag på hedersledamot kan skrifligen lämnas av Nationsmedlem till Seniorskollegiet. För att kunna behandlas på Nationsmötet ska förslaget ha tillstyrkts av Seniorskollegiet. De föreslagnas namn ska inte anslås. Samtycke krävs från hedersledamoten före val.

2.7 Nationens medlemmar, förutom de enligt 2.2, är skyldiga att erlägga nationsavgift fastställd av Nationsmötet. 

2.8 Medlem av Nationen ska anses ha utträtt när denne inte betalat nationsavgift för innevarande termin efter det att giltighetsperioden för medlemskapet för föregående termin har gått ut. Nationsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, bevilja utträde vid annan tidpunkt.

2.9 Om nationsmedlem vid upprepade tillfällen uppträder störande vid Nationens aktiviteter eller på annat sätt visar sig ovärdig medlemskap, har Nationsstyrelsen rätt att avstänga vederbörande från Nationens aktiviteter för viss tid.

§ 3   Organ och befattningshavare

3.1   Nationsmötet 

3.1.1 Nationsmötet är Nationens högst beslutande organ. På Nationsmöte Nationsmötet kan alla Nationens angelägenheter tas upp till behandling.

3.1.2 Nationsmötet sammankallas av Kurator eller dennes ställföreträdande.

3.1.3 Kallelse till Nationsmöte ska senast tio (10) arbetsdagar före mötesdagen anslås på Nationens anslagstavlor och hemsida.

3.1.4 Kallelsen ska innehålla:

 1. tid och plats för Nationsmötet;
 2. sista dag, med tidsangivelse, för ingivande av förslag och motförslag.

3.1.5 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 fem (5) arbetsdagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

3.1.6 Föredragningslista ska, med samtliga stadgeenligt inkomna ärenden, upprättas och anslås av Kuratorn på Nationens anslagstavlor och hemsida, senast tre (3) arbetsdagar före mötesdagen.

3.1.7 Vid Nationsmötet får endast ärende som upptagits på föredragningslistan enligt 3.1.6 behandlas.

3.1.8 Ärenden som har omedelbart sammanhang med ärende som upptagits på föredragningslistan, eller som uppstått till följd av beslut som fattats vid Nationsmötet, får också tas upp till behandling vid mötet. Ärende som behandlas utan att vara upptaget på föredragningslistan ska emellertid bordläggas om yrkande därom biträds av minst 1/3 av de närvarande röstberättigade.

3.1.9 Nationsmöte ska äga rum i Lunds kommun.

3.1.10 Nationsmötet avgör, sedan Kurator redogjort för de åtgärder som vidtagits för att kalla mötet, huruvida mötet är utlyst i enlighet med 3.1.3, 3.1.4 och 3.1.6. 

3.1.11 Nationsmöte ska hållas enligt följande ordning:

 1. under vårterminen

På den första helgfria tisdagen i februari

På den första helgfria tisdagen i april månad. På detta möte skall ordinarie valärenden behandlas samt nationsavgift för nästkommande termin fastställas.

På den första helgfria tisdagen i maj månad. På detta möte skall höstterminens budget, verksamhetsårets bokslut samt ansvarsfrihet för styrelsen behandlas. 

 1. under höstterminen

På den första helgfria tisdagen i september månad. På detta möte skall halvårsuppföljning av budget ske. 

På den första helgfria tisdagen i november månad. På detta möte skall ordinarie valärenden behandlas samt nationsavgift för nästkommande termin fastställas. 

På den första helgfria tisdagen i december månad. På detta möte skall vårterminens budget behandlas.

3.1.12 Extra Nationsmöte ska sammankallas om Kuratorn eller Kuratelet, Husstyrelsen, seniorskollegiet, minst en av Nationens revisorer eller minst tjugo trettio (30) medlemmar så begär. Skriftlig begäran ska inges till Kurator. Sådant extra Nationsmöte ska därefter hållas senast tjugo (20) arbetsdagar efter det att skrivelsen kommit Kurator tillhanda.

3.1.13 Nationsmöte får enbart hållas under perioden 15 januari till och med 7 juni samt 1 september till och med 20 december. 

3.1.14 Följande ärenden ska behandlas av Nationsmötet:

 1. ändringar av denna stadga;
 2. val till förtroendeposter som regleras i denna stadga;
 3. val av hedersledamot;
 4. fastställande av nationsavgift
 5. beslut om och revidering av gällande budget;
 6. besluta om fastställelse av Nationens resultat- och balansräkning, samt om beviljande av ansvarsfrihet för Nationens styrelseledamöter.

3.1.15 Endast personligen närvarande ordinarie medlem har rösträtt vid Nationsmötet

3.1.16 Nationsmötet väljer två (2) justeringspersoner tillika rösträknare.

3.1.17 Notarien är sekreterare vid Nationsmötet. Vid dennes förfall väljer Nationsmötet en sekreterare.

3.1.18   Nationsmötesordförande

3.1.18.1 Nationsmötesordförande jämte vice ordförande väljs av Nationsmötet på det sista ordinarie mötet under vårterminen.

3.1.18.2 Nationsmötesordförande jämte vice nationsmötesordförande väljs för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 juli.

3.1.18.3 Vice nationsmötesordförande leder Nationsmötet vid förfall av nationsmötesordförande samt i de fall nationsmötesordförande är jävig i enlighet med 5.4-5.

3.1.18.4 Valbar till Nationsmötesordförande samt vice ordförande är ordinarie nationsmedlem. Ledamot av Nationsstyrelsen är inte valbar. 

3.2   Inspektoratet 

3.2.1 Inspektoratet utgörs av Inspektor och Proinspektor. Inspektor väljs av Nationsmötet bland personer med lärartjänst eller på annat sätt tydlig anknytning till Lunds universitet. Proinspektor väljs av Nationsmötet bland personer med tydlig anknytning till Nationen.

3.2.2 Inspektor och Proinspektor väljs för en mandattidsperiod av fem (5) år. Möjlighet finns till periodvis förlängning ytterligare en mandattid om högst 5 år.

3.2.3 Inspektors och Proinspektors främsta uppgift är att vara rådgivare åt Nationen och jämte Kurator vara Nationens främsta företrädare. De ska föra Nationens talan och befrämja dess bästa.

3.2.4 I arbetsuppgifterna för Inspektor och Proinspektor ingår:

 1. att vara ordförande i Nationsstyrelsen;

b c. att vara ordförande för Seniorsmötet;

c d. att vara ordförande i Stipendienämnden;

d e. att vara ordförande i organ därutöver enligt beslut i Nationsmötet;

e g. att tillvarata Nationens intressen i samband med förvaltningen av Nationens förmögenhet;

 1. att ansvara för Nationens alumniverksamhet;
 2. f. att representera Nationen i Inspektorskollegiet;.

3.2.4 Inspektor och Proinspektor äger rätt att fördela arbetsuppgifterna mellan sig.

3.2.5 Inspektor och Proinspektor ska agera varandras ställföreträdare, och vid den enes förfall eller då någondera är jävig enligt 5.4-5 ska den andre fullgöra dennes åligganden. 

3.3   Nationsstyrelsen

3.3.1 Nationens högsta verkställande organ är Nationsstyrelsen. Nationsstyrelsen svarar under Nationsmötet för Nationens verksamhet.

3.3.2 Nationsstyrelsen består av Inspektor, Proinspektor, och Kuratelets ledamöter. Nationsstyrelsen ska inom sig utse en sekreterare att föra mötets protokoll.

3.3.3 Nationsstyrelsen är beslutsför när minst fyra (4) ledamöter är närvarande varav minst en är medlem av Inspektoratet.

3.3.4 Nationsstyrelsen har befogenhet att fatta och verkställa beslut i samtliga ärenden som rör Nationen och som inte ska fattas av Nationsmötet enligt denna stadga, samt i övrigt att representera Nationen och teckna dess firma. Nationsstyrelsen svarar för representationen på Bolagets årsstämma som i sin tur utser styrelse för Bolaget.

3.3.5 Nationsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter och beslut till andra nationsmedlemmar och utomstående.

3.3.6 Det åligger Nationsstyrelsen att tillse att Nationens tillgångar och medel förvaltas på ett sätt som är ändamålsenligt och förenligt med denna stadga.

3.4   Kuratelet

3.4.1 Det åligger Kuratelet att under Nationsstyrelsen:

 1. leda och utveckla Nationens löpande verksamhet;
 2. verkställa beslut fattade av Nationsmötet och Nationsstyrelsen;
 3. utse förmän och tjänstemän, i erforderlig omfattning för Nationens löpande verksamhet;
 4. på Nationsstyrelsemöten rapportera rörande Nationens löpande verksamhet;
 5. efter avslutad revision överlämna årsbokslut, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse till Nationsmötet.
 6. i enlighet med hyresreglementet tilldela boende i Nationens fastigheter.
 7. ansvara för Nationens arkivverksamhet och Nationens register;

3.4.2 Kuratelet har behörighet och befogenhet att fatta beslut samt representera Nationen i samtliga ärenden som rör Nationens löpande verksamhet. Kuratorn respektive Prokurator ekonomi har var för sig ensam firmateckningsrätt att verkställa Kuratelets beslut i ärenden som rör Nationens löpande verksamhet.

3.4.3 Till Nationens löpande verksamhet hör aldrig beslut eller åtgärder som:

 1. innebär förmögenhetsdisposition som överstiger tvåhundrafemtiotusen kronor (250 000 SEK); och
 2. bedöms påverka Nationen under en längre period än två (2) år eller som rör förvaltning eller försäljning av Nationens tillgångar i form av fastigheter, aktier och fonder.

3.4.4 Kuratelet består av fyra (4) ledamöter benämnda:

 1. Kurator;
 2. Prokurator ekonomi;
 3. Prokurator social;
 4. Notarie;

3.4.5 Valbar till ledamot i Kuratelet är myndig ordinarie medlem som varit medlem i Nationen minst en hel termin förutom den termin då valet sker.

3.4.5 Kuratelet sammanträder på kallelse av Kuratorn. Kuratelet ska även sammanträda inom tre (3) dagar om en ledamot begär det.

3.4.5 Kuratelet är beslutsmässigt då samtliga av Kuratelets ledamöter är närvarande.

3.5   Kurator

3.5.1 Kuratorn har det övergripande ansvaret för Nationens löpande verksamhet och för Kuratelets arbete och ska leda och samordna Nationens verksamhet.

3.5.2 Kurator väljs av Nationsmötet för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 juli.

3.5.3 Kurator åligger att:

 1. vara Kuratelets ordförande och leda dess arbete;
 2. vara ledamot i Nationsstyrelsen;
 3. såsom ägarrepresentant under nationsstyrelsen för Nationen vara styrelseledamot i Husstyrelsen och däri föra Nationens talan och representera dess intressen;
 4. kalla Seniorskollegiets ledamöter till Seniorsmöte;
 5. representera Nationen och föra dess talan;
 6. vara ytterst ansvarig för att beslut fattade i behörig ordning av Nationens organ och befattningshavare verkställes;
 7. utanför Nationsmötet tolka Nationens stadga och tillse att den efterlevs;
 8. företräda Nationen gentemot Lunds övriga studentorganisationer;
 9. vara ordinarie ledamot i Akademiska Föreningens överstyrelse;
 10. företräda Nationen i Kuratorskollegiet och Studentlunds organ;
 11. vara Nationens firmatecknare;
 12. vid Nationsmöte informera Nationen om Nationsstyrelsens och Kuratelets arbete och verksamhetens utveckling;
 13. sammanställa verksamhetsberättelser för respektive halvår;
 14. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget;
 15. tillsammans med övriga kuratorer av de Skånska nationerna och dess ordförande, på delegation av Nationsstyrelsen, ansvara för och representera Nationen vid förvaltning och utdelning av stipendier härrörande från Skånska nationernas stipendiefonder;
 16. tillse att Nationens erforderliga policydokument utformas, uppdateras och hålles tillgängliga.

3.6   ProKurator Ekonomi

3.6.1 Prokurator ekonomi har särskilt ansvar för och överblick över Nationens samlade räkenskaper, samt för att förvaltningen av Nationens medel sker på ett ansvarfullt och ändamålsenligt sätt

3.6.2 Prokurator ekonomi väljs av Nationsmötet för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 januari.

3.6.3 Prokurator ekonomi åligger att:

 1. vara vice ordförande i Kuratelet;
 2. vara ledamot i Nationsstyrelsen;
 3. vara ledamot i Husstyrelsen
 4. vid förfall för Kurator eller då Kurator är jävig enligt 5.4-5 tillse att dennes åligganden fullgörs;
 5. ansvara för Nationens löpande ekonomiska arbete samt regelbundet informera Kuratelet om detta;
 6. ansvara för upprättande av nationens budget samt löpande informera Nationsstyrelsen om Nationens ekonomi;
 7. tillse att årsbokslut och förvaltningsberättelse för sitt verksamhetsår framlägges på Nationsmöte nästföljande termin;
 8. vara Nationens firmatecknare;
 9. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

3.7   ProKurator Social

3.7.1 Prokurator social ska leda och fördela arbetet för de av Kuratelet tillsatta funktionärerna.

3.7.2 Prokurator social väljs av Nationsmötet för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 juli.

3.7.3 Prokurator social åligger att:

 1. vara ledamot i Kuratelet;
 2. vara ledamot i Nationsstyrelsen;
 3. vara ständigt adjungerad i Husstyrelsen;
 4. leda Nationens dagliga verksamhet;
 5. ansvara för Nationens löpande inköp i samråd med Prokurator ekonomi;
 6. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

3.8   Notarie

3.8.1 Notarie väljs av Nationsmötet för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 januari

3.8.2 Notarie åligger att:

 1. vara ledamot i Kuratelet samt dess sekreterare;
 2. vara ledamot i Nationsstyrelsen samt vara dess sekreterare;
 3. vara Seniorsmötets sekreterare;
 4. vara Nationsmötets sekreterare;
 5. ansvara för Nationens arkivverksamhet och Nationens register;
 6. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

 

3.9   Lunds Nations studentbostadsstyrelse

3.9.1 Studentbostadshusens underhåll förvaltas skiljt från Nationens övriga verksamhet genom Husstyrelsen under Nationsstyrelsen. Nationsstyrelsen får överlåta hela eller delar av drift och underhåll på Husstyrelsen.

3.9.2 Husstyrelsen har behörighet och befogenhet att fatta beslut samt representera Nationen i samtliga ärenden som rör Studentbostadshusens löpande underhåll. Husstyrelsen ska upprätta en särskild instruktion för Verkställande Ledamoten att teckna Nationens firma i vad avser Studentbostadshusens förvaltning och underhåll.

3.9.3 Studentbostadshusens räkenskaper ska föras och redovisas skiljt från Nationens övriga räkenskaper.

3.9.4 Nationens utsedda revisorer ska även granska Studentbostadshusens förvaltning och räkenskaper.

3.10   Verkställande ledamot

3.10.1 Verkställande Ledamot väljs av Nationsmötet för ett (1) år med möjlighet till årsvis förlängning.

3.10.2 Verkställande Ledamoten ska:

 1. vara ledamot i Husstyrelsen;
 2. handha den löpande förvaltningen av Studentbostadshusens underhåll och leda Husförmannens arbete, enligt de riktlinjer och anvisningar som Husstyrelsen meddelar;
 3. svara för att Studentbostadshusens bokföring sker på ett betryggande sätt och att aktuella rapporter om verksamhetens ekonomi regelbundet tillställs Husstyrelsen och Nationsstyrelsen, årligen presentera ett budgetförslag för nästkommande år för Husstyrelsen,  samt vidta erforderliga åtgärder för kontroll och uppföljning av verksamheten;
 4. tillse att policydokument, instruktioner och Husstyrelsens riktlinjer underställs Husstyrelsen för uppdatering och översyn;
 5. i samråd med ordförande för husstyrelsen förbereda Husstyrelsens möten och ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag samt förslag till dagordning inför Husstyrelsemöten;
 6. se till att protokoll förs och sänds ut till Husstyrelseledamöter efter styrelsemöten;
 7. teckna firman avseende Studentbostadshusen enligt särskild upprättade instruktion för Verkställande Ledamoten.

3.11   Husförman

3.11.1 Husförman utses av husstyrelsen för en tid av ett (1) år med möjlighet till förlängning. Husstyrelsen har möjlighet att utse en vice husförman på motsvarande sätt. 

3.11.2 Husförmannen åligger att:

 1. vara ständigt adjungerade i Husstyrelsen.
 2. under Verkställande Ledamot verkställa beslut fattade av Husstyrelsen;
 3. under Kuratelet representera Nationen gentemot boende;
 4. kalla de boende i Studentbostadshusen till boendeträffar minst en (1) gång per termin
 5. ansvara för Studentbostadshusens expedition;
 6. bistå Nationsstyrelsen vid tilldelning av bostäder i enlighet med hyresreglementet;
 7. bistå hyresgäster vid in- och utflyttning 
 8. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

3.12   Seniorskollegiet

3.12.1 Seniorskollegiets uppgift är att vara rådgivande samt i övrigt stödja Nationen i dess verksamhet. Seniorskollegiet ska arbeta för att Nationens långsiktiga behov och traditioner tillgodoses samt beaktas i Nationens verksamhet.

3.12.2 Seniorskollegiet består av sex (6) stycken ledamöter (“Seniorer”). Varje år väljs tre (3) ledamöter för en period av två (2) år med tillträde per den 1 juli. 

3.12.3 Valbar till Seniorskollegiet är nationsmedlem eller tidigare nationsmedlem som är myndig och som varit medlem i Nationen minst tre (3) terminer förutom den termin då valet sker. Ledamot av Nationsstyrelsen eller stödmedlem är inte valbar.

Det åligger Seniorskollegiet att:

 1. välja två (2) Seniorer att vara ledamöter i Valberedningen;
 2. välja en (1) Senior att vara ordinarie ledamot i Stipendienämnden;
 3. valbereda och nominera kandidater till Inspektor, Proinspektor, Verkställande ledamot, Valberedningens ordförande och ledamöter, samt Nationens revisorer. Beträffande valberedning och nominering av en godkänd revisor för revision av vissa av Nationens fonder och stipendiefonder sker detta i samråd med Inspektoratet.
 4. valbereda och nominera kandidater inför beslut om utseende av Hedersledamot;
 5. besluta om tilldelande av Hampus Lyttkens förtjänstmedalj till sådan nationsmedlem som på utomordentligt sätt gynnat Nationen och dess verksamhet;
 6. en gång per termin, senast innan ordinarie Nationsmöte i april respektive november, hålla utvärderingsmöte med Nationens förmän. 
 7. tillse att tillträdande Nationsstyrelsens ledamöter informeras kring sina arbetsuppgifter samt Nationens stadgar och reglementen.

3.12.5 På begäran av två (2) seniorsledamöter ska Seniorskollegiet hålla möten. Vid dessa möten är Seniorskollegiet beslutsmässigt om minst sex (6) av ledamöterna är närvarande.

3.12.6 Seniorskollegiet arbetar under tystnadsplikt.

3.12.7 Seniorskollegiet och Nationsstyrelsen sammanträder till Seniorsmöte minst fyra (4) gånger per terminen på kallelse av Kurator eller inom tio (10) arbetsdagar på begäran av en (1) av ledamöterna. Seniorsmötet ska utse en sekreterare bland Kuratelets ledamöter.

3.13   Valberedning

3.13.1 Valberedningen arbetar på uppdrag av Nationsmötet och har till uppgift att finna lämpliga kandidater till Nationens olika befattningar

3.13.2 Valberedningen består av ordförande, tre (3) ledamöter samt två (2) representanter från Seniorskollegiet.

3.13.3 Valberedningen sammanträder på kallelse ordförande, dock minst en gång per termin, eller inom tio (10) arbetsdagar om två av dess ledamöter så begär.

3.13.4 Valberedningen är beslutsmässig om minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika resultat.

3.13.5 Valberedningen ska bereda val av:

 1. Kuratelets ledamöter;
 2. Seniorskollegiets ledamöter;
 3. representanter till Akademiska Föreningens överstyrelse;

3.13.6 Valberedningen arbetar under tystnadsplikt.

3.13.7 I sitt arbete har valberedningen möjlighet att adjungera en person som innehaft motsvarande förtroendepost tidigare med yrkande- och yttranderätt. 

3.13.8 Valberedningens nomineringar ska anslås på Nationens anslagstavlor samt hemsida senast tio (10) arbetsdagar före Nationsmötet. Innan kandidat anslås ska samtycke till detta inhämtas.

Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 fem (5) arbetsdagar före Nationsmötet inkomma med skriftlig personlig motkandidatur till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Motförslag ska anslås på Nationens anslagstavlor och hemsida samma dag som tidsfristen löper ut. 

3.13.10 Ordförande och ordinarie ledamöter i valberedningen väljs av Nationsmötet för en period av ett (1) år med tillträde per den 1 juli.

3.13.11 Valbar till ledamot i Valberedningen är ordinarie nationsmedlem som varit medlem i Nationen minst en (1) hel termin förutom den termin då valet sker. Ledamot av Nationsstyrelsen, Seniorskollegiet eller den som innehar posten som Revisor, Nationsmötesordförande eller vice Nationsmötesordförande är inte valbar.

3.14   Revisorer

3.14.1 Nationsmötet ska utse s två (2) sakrevisorer för revidering av Nationens, samlade räkenskaper och förvaltning. Revisorerna väljs för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 januari.

3.14.2 Valbar till revisor för Nationen och Studentbostadshusen är nationsmedlem eller tidigare nationsmedlem som är myndig och har god kännedom om Nationens angelägenheter.

3.14.3 Revisorerna ska:

 1. granska Nationsstyrelsens samlade förvaltning;
 2. granska Nationens samlade räkenskaper;
 3. granska Nationens samlade bokslut;
 4. granska huruvida Nationens organ i sin verksamhet följer Nationens stadga, reglemente och beslut;
 5. avge revisionsberättelse över utförd revision.

3.15   Stipendienämnd 

3.15.1 Stipendienämnden består av Inspektor, tre (3) ledamöter, två (2) suppleanter samt en ledamot från Seniorskollegiet. Stipendienämndens ledamöter och suppleanter väljs för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 januari. Kurator är ständigt adjungerad och sekreterare med förslags- och yttranderätt.

3.15.2 Valbar till ledamot i Stipendienämnden är nationsmedlem eller tidigare nationsmedlem som är myndig och har varit medlem i nationen minst en (1) hel termin förutom den termin då valet sker. Ledamot i Nationsstyrelsen är inte valbar.

3.15.3 Ordförande i stipendienämnden är Inspektor.

3.15.4 Stipendienämnden sammanträder på kallelse av Kurator, dock minst två (2) gånger per termin. Stipendienämnden ska även inom tio (10) arbetsdagar sammanträda om minst två (2) av dess ledamöter så begär.

3.15.5 Kurator utlyser höstterminens stipendier senast den 1 november och vårterminens senast den 1 april. Ansökningstiden är 20 arbetsdagar. Det åligger även Kurator att bereda och presentera stipendieansökningarna inför Stipendienämnden. 

3.15.6 Kallelse och protokoll ska anslås på Nationens anslagstavlor samt hemsidan.

3.15.7 Från stipendiefonderna delas på höstterminen ut:  Claes Nosslins stipendiefond, Forna Nationsmedlemmars stipendiefond, Karin och Nocke Svensson stipendiefond samt Lektor Anders Upgrens stipendiefond.

3.15.8 Från stipendiefonderna delas på vårterminen ut:  Björlings stipendiefond, Henningssonska stipendiefonden, Lunds Nations jubileumsstipendiefond, och Montelinska Premiefonden.

3.15.9 Stipendienämnden är beslutsmässig om minst fyra (4) ledamöter är närvarande varav Inspektor är en. Stipendienämndens beslut går inte att överklaga.

§ 4   Fastigheter

4.1 Lunds Nation äger fastigheterna Lund Sankt Thomas 35 med studentbostadshus med adress Agardhsgatan 1 och Lund Sankt Thomas 39 med adress St Tomegatan 22 och via det helägda aktiebolaget Lunds Nation Arkivet AB (“Bolaget”), fastigheten Lund Arkivet 1, med adress Dalbyvägen/Arkivgatan (Arkivet), samtliga i Lund (Studentbostadshusen).

4.2 För drift och underhåll av Studentbostadshusen ska finnas en särskild styrelse (Husstyrelsen) vilken är underställd Nationsstyrelsen, en Verkställande Ledamot underställd Husstyrelsen samt en Husförman underställda Husstyrelsen.

4.3 Lunds Nation Arkivet AB har uppgiften att förvalta samtliga Studentbostadshus. Bolaget leds av en styrelse bestående av 1 – 10 ledamöter (Husstyrelsen), varav fyra ledamöter utgörs av Nationens Inspektor, Proinspektor och vid var tid sittande Kurator och Prokurator Ekonomi. Nationsstyrelsen ansvarar för ägarrepresentationen från Nationen på Bolagets stämmor. Vid var tid sittande Kurator är normalt Nationsstyrelsens representant på årsstämma. 

§ 5  Övrigt

5.1 Nationen och dess styrelse har sitt säte i Lunds kommun.

5.2 Till lärosäten i regionen ska räknas Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Högskolan Kristianstad, Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamns universitet, Malmö universitet, Roskilde Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (Alnarp).

5.3 Nationens verksamhetsperiod är kalenderår.

5.4 Angivna klockslag i denna stadga är icke akademisk tid.

5.5 Om ledamot i något av Nationens organ, utskott eller nämnder på grund av jäv inte bör deltaga i omröstning, beslut eller yttrande så ska denne avstå från att deltaga i desamma. Nationsmötet äger att pröva huruvida jäv har förelegat vid omröstning, beslut eller yttrande och därmed ompröva detta.

5.6 En befattningshavare inom Nationen som i en fråga har ett personligt intresse eller är nära anhörig till någon som har ett personligt intresse i frågan är att betrakta som jävig när det gäller handläggning och beslut rörande denna fråga.

5.7 Om en befattningshavare inom Nationen åsidosätter sina åtagande på ett sådant vis att han eller hon inte längre åtnjuter Nationens medlemmars förtroende äger Nationsmötet rätt att avsätta denna från sin post. För bifall till sådant beslut krävs 2/3 majoritet av närvarande medlemmar och avlagda röster.

5.8 Nationsmedlem, som så önskar, ska få ett exemplar av denna stadga. Denna stadga ska även finnas tillgänglig via Nationens hemsida.

5.9 Beslut i valärenden beträffande nationens befattningshavare fattas i enlighet med följande ordning:

 1. Valberedningens förslag ställs mot eventuella motförslag som har lämnats in i enlighet med denna stadga samt mot vakantsättning av posten;
 2. om inga motförslag finns tillfrågas mötet om valet kan ske per acklamation;
 3. på begäran av någon närvarande på nationsmötet ska valet ske med sluten omröstning;
 4. vid omröstning vinner det förslag bifall som har fått hälften av antalet avgivna röster plus en röst;
 5. för det fall inget av förslagen har erhållit tillräcklig majoritet enligt punkten d) går de två förslag som har fått flest antal röster vid den omröstningen till en andra omröstning ;
 6. vid den andra omröstningen vinner det förslag bifall som har fått flest antal röster av antalet avgivna röster;
 7. för det fall båda förslag erhåller lika antal röster vid den andra omröstningen avgör lotten vilket förslag som ska vinna bifall.

5.10 Beslut om stadgeändring tas genom likalydande beslut vid två (2) Nationsmöten med minst tre (3) månader och högst nio (9) månader, dock ej samma termin, emellan. Sådan ändring äger omedelbar tillämpning, om inte Nationsmötet beslutar om annat, eller godkännande av Universitetsstyrelsen krävs. Nationsmötet beslutar om stadgeändring efter Seniorskollegiets yttrande.

5.11 Upplösning av Nationen sker genom likalydande beslut, tagna med minst ¾ majoritet, vid två Nationsmöten med minst tolv (12) månader och högst arton (18) månader emellan. I beslut om upplösning av Nationen ska anges dels att Nationens tillgångar ska användas till bestämt studiesocialt ändamål, dels hur Nationens handlingar ska arkiveras.

Denna stadga antogs av Nationsmötet den 5/6 2023 och bekräftades den 5/9 2023 och ersätter tidigare stadgor inklusive eventuella husstadgor.

Lunds Nations drog- och alkoholpolicy

Lunds nation är en av Lunds tretton studentnationer. Lunds nation är en studiesocial sammanslutning av
studenter, vars främsta syfte är att tillhandahålla bostäder, en utvecklande studiesocial miljö och en
rikare fritid för studenterna i Lund. Lunds nation har cirka 3500 medlemmar, varav cirka 600 är aktiva
inom något av nationens utskott. Nationen bedriver en stor variation av verksamheter i form av
restaurang- och klubbverksamhet och en bred samling kulturaktiviteter.

1. Beskrivning av verksamhet
Nationens verksamhet som innefattar alkoholservering ser idag ut på följande sätt: På
torsdagar/lördagar bedriver vi sittningsverksamhet mellan 19:00 och 22:00,
pubverksamheter mellan 18:00-23:00 samt nattklubbsverksamhet mellan 22:30 till
02:00. Utöver detta har nationen restaurangverksamhet på
utvalda fredagar genom jazzklubben Stardust samt arrangerar sina traditionella
sexmästerifester bl a. Novischfest, Gåsamiddag, Oktoberfest, Julfest som även dessa
oftast inträffar på fredagar.

2. Syfte
Syftet med en drog- och alkoholpolicy för Lunds nation är att samla de bestämmelser
som finns i lagar och förordningar samt oskrivna och skrivna inom nationen och fullt ut
implementera dem i nationens verksamheter. Policyn är framtagen för att vara
tillämpbar, hållbar, klar och precis. De övergripande målen ska genomsyra hela
dokumentet. Dessa mål ska vara , men detaljbestämmelser ska kunna ändras allt
eftersom verksamheterna förändras.

Genom att följa policyn så ska Lunds nations verksamheter bedrivas på ett sätt som är
välkomnande, roligt, entusiasmerande, tryggt och stabilt. Syftet med policyn är inte att
förhindra drickandet hos de studenter som arbetar inom nationen eller besöker oss som
gäster. Meningen och målet är att drickandet sker på ett ansvarsfullt sätt och att de
negativa effekterna och problemen av en överdriven alkoholkonsumtion belyses och förhindras. Det har alltid varit och det ska alltid vara roligt att besöka nationen.

Hela policyn kan sammanfattas av detta stycke;
Lunds nations alkoholverksamheter ska präglas av ett sunt förnuft och att ingen
alkoholhets eller överkonsumtion får förekomma. Lunds nations verksamheter är till för
att sprida glädje och trevnad i kombination med ansvarstagande och stabilitet. Ett sunt
förhållningssätt till alkohol leder till minskade negativa effekter och förebygger skador.
Lunds nation tar kraftigt avstånd från alla slags illegala droger.

3. Utbildning
Alla ansvariga för klubb-, sittning- och festverksamheterna ska ha genomgått den
grundläggande alkoholutskänkningsutbildning (A-cert) som arrangeras av kommunen, AF,
KK och LUS. Dessa ska även gå en vidareutbildningen (B-cert). Samtliga förmän ska bli
uppmuntrade till att gå A-certsutbildningen då de ofta jobbar även andra utskott än sitt
eget på nationen.
Samtliga medlemmar i Kuratelet ska genomgå den C-certifierande utbildningen som ges
av organisationerna nämnda ovan. Kuratelet ska också skaffa sig kännedom om
alkohollagen och andra relevanta bestämmelser.
Klubb-, sittnings- samt festförmännen ska se till att de som arbetar under kvällen
(tjänstemännen) är insatta i alkoholpolicyn och innehar grundläggande kunskap om
alkohollagen.

4. Utskänkning
En lathund ska finnas uppsatt i barer, kök, garderober och andra ställen där den är väl
synlig. Alkoholpolicyn ska även finnas tillgänglig på dessa ställen. Policyn ska också aktivt
kommuniceras både genom de mediala kanaler som nationen har till förfogande men
också genom diskussion och information mellan de aktiva på nationen. De aktiva som arbetar under kvällen ska neka gäster servering om det är uppenbart att de inte mår bra av mer alkohol. Definitionen på överdriven berusning är att gästen inte
kan kontrollera sitt tal eller sina handlingar, att gästen uppträder olämpligt gentemot
andra eller inte kan ta vara på sig själv. Utskänkningen ska följa alkohollagens
bestämmelser om återhållsamhet, ordning och nykterhet.
Alla aktiva ska vara insatta i de problem som pubverksamheten kan ge upphov till,
exempelvis buller, fylla och ordningsproblem. Denna
information ska förmedlas genom brev, möten och ständig dialog mellan de aktiva inom
nationen.
För att säkra kontinuitet och samarbete mellan grannationer, tillståndsmyndighet och
polis ska regelbundna samtal föras. Vid dessa samtal ska särskilt diskuteras samarbetet
för att minska störningar i grannskapet och hur pass väl Lunds nation har följt sina
åtaganden.
Under varje verksamhet ska det utöver läsk och vatten finnas attraktiva, billiga
alkoholfria alternativ som klart och tydligt marknadsförs i drinklistor etc.
Under hela kvällen ska gästerna erbjudas vatten. Detta ska vara friskt, gratis och
tillgängligt.
Lunds nation säljer inte under några omständigheter alkohol efter den tidpunkt som
nationens alkoholutskänkningstillstånd anger.
Mat i minst 3 olika alternativ varav minst en ”tillredd rätt” ska finnas tillgängligt under
hela verksamhetskvällen.

5. Gäster
5.1. Insläpp Behöriga besökare är myndiga studenter som är medlemmar av Studentlund
och innehar ett medlemskort eller tillfälligt intyg för att styrka medlemskap. För att
studenter från andra högskolor och universitet i Sverige eller utlandet ska ha tillträde till
pubverksamheten krävs en så kallad giltig ”gästlegitimation”.

För att bättre kontrollera alkoholkonsumtionen inne i lokalerna har
entrévärdarna/Ordningsvakter som uppgift att dels neka gäster inträde om de är
överberusade och dels avvisa gäster som är för överserverade/överberusade inne i
lokalerna. De ska också meddela de ansvariga för kvällen om någon inte bör serveras mer
alkohol. Det är sedan den serveringsansvariges skyldighet att förmedla informationen
vidare till samtliga tjänstemän.
Ingen form av dryck får medtas in i nationens lokaler under verksamhet. Ingen
alkoholhaltig dryck får heller medtas in i nationens lokaler utanför verksamhet.
Från och med kl. 23.00 fram till 03.00 ska det alltid finnas minst två
entrévärdar/ordningsvakter som har uppsikt över Agardhsgatan och Stora Tomegatan. De
ska be högljudda gäster dämpa sig och ser också till att ingen urinerar eller på annat sätt
beter sig olämpligt. Beter sig någon olämpligt utanför nationens lokaler kan denne bli
avvisad från nationens verksamheter.
Entrévärdarna/ordningsvakter ska ha en lugnande och tryggande effekt på kön utanför
nationen. De ska ha en vänlig och välkomnande attityd, men ändå vara konsekvent
bestämda så att irritation inte uppstår.
I Lunds nations gillestugor får besökarantalet vid pubverksamheterna aldrig överstiga den
gräns som brandskattningen anger. Entrévärdarna/ordningsvakter kontrollerar detta, och
förman för kvällen är ansvarig för att så sker.
I entrén ska en positiv och välkomnande attityd råda.
5.2. Besöket
Under sitt besök på Lunds nation skall en gäst alltid känna sig välkommen, trygg och
säker. Lunds nation tar med kraft avstånd från varje form av trakasserier vad de än beror
på. Miljön inne såväl som ute ska vara fräsch, ren och behaglig. Det ska särskilt läggas
vikt vid ljudvolym, vilket kontrolleras av så kallade sound ears samt genom regelbunden
egenkontroll av verksamhetsansvarig av ljudnivåerna under klubbverksamheterna.

Lokalen ska vara i ordnat skick under hela verksamhetskvällen genom att klubblaget
plockar glas under hela kvällen.
En professionell, vänlig och snabb betjäning ska om möjligt ges till varje gäst.
Öronproppar ska vara gratis och tillgängliga.
Discjockeys på Lunds Nation ska vara införstådda med nationens önskade ljudvolym och
efterfölja den.
Gäster som uppträder olämpligt och är uppenbart berusade ska inte vara en olägenhet för
andra gäster utan ska avvisas från verksamheten.
I enlighet med tillämplig lag är all rökning förbjuden i Lunds nations gillestugor. Inte
heller elcigaretter är tillåtna att användas i nationens lokaler.

5.3. Överkonsumtion

För att undvika överkonsumtion ska endast en enhet serveras per person under
nattklubbsverksamhet. Vidare ska erbjudanden så som ”Happy Hour” endast användas
med restriktion och inga förmånliga paketerbjudanden eller liknande skall erbjudas.
Nationen säljer inte under några omständigheter alkohol efter den tidpunkt som
nationens alkoholutskänkningstillstånd anger, normalt 02.00. 15
minuter innan stängningsdags ska all alkoholutskänkning upphöra. Nationen säljer inte
alkohol på kredit. Priser på dryck ska både avspegla inköpsvärdet och alkoholhalten i en
proportionell skala.
Personer som utgör en risk för sig själv och andra ska omhändertas på lämpligt vis, och
om så behövs ska polis eller sjukvårdare tillkallas. Om så krävs ska Lunds nation tillse att
personen ifråga kommer hem på ett säkert vis.
5.4. Hemgång Lunds nation ska verka för att gästernas hemgång medför få störningar för närboende, bland annat genom att ha
entrévärdar/ordningsvakter kvar en halvtimmatimma efter stängningsdags samt städning av de
gator som ligger i direkt anslutning till nationens lokaler.
Om någon efter stängningsdags uppvisar en sådan berusning så att man kan befara att
personen försätter sig i situationer denne inte klarar av med fara för liv och hälsa så ska
Lunds Nation göra allt som är möjligt för att personen antingen blir omhändertagen eller
se till att personen kommer hem tryggt och säkert.
Alkohol eller behållare med dryck får inte under några omständigheter tas ut från
verksamhetslokalen.
6. Städning

Skräp och glas ska städas undan från kringliggande gator utanför enligt den
gemensamma för Citynationerna gällande städkartan. Detta ska ske under kvällen och
efter verksamhetens slut.

7. Narkotika
Lunds nation och Lunds Nations bostäder tar starkt avstånd från brottslig verksamhet och i
detta innefattas även narkotika.
Föreligger misstanke om narkotikabruk av nationens medlemmar, Lunds nations bostäder
hyresgäster eller andra personer som vistas i Lunds nations lokaler leder detta till en varning
där medlemskap, hyreskontrakt samt lämplighet som aktiv kan förverkas/hindras. Utöver detta
kontaktas även socialnämnd samt polis.
Anabola steroider omfattas också av narkotikabegreppet.
Samtliga medlemmar och hyresgäster på Lunds nation ska avstå helt från användning av
narkotika och anabola sterioder.

8. Externa relationer
Ett organiserat samarbete ska finnas mellan Citynationerna d v s; Lunds, Östgöta, Malmö
och Göteborgs nationer. Dessa nationer har ett gemensamt ansvar för nationsverksamheterna i området och har också en gemensam plattform för ansvar,
alkoholpolicy och städområden.

9. Problem och konflikt
Vid en eventuell konfliktsituation som gäller alkohol och som involverar
entrévärdar/ordningsvakter, aktiva eller gäster ska situationen lösas efter bästa förmåga och
samförstånd. Nationsstyrelsen ska kontaktas om problemen kvarstår. Rör det sig om en isolerad
händelse kan konflikten lösas under kvällen, men om det handlar om ett skadligt beteende ska
ärendet rapporteras till nationsstyrelsen.
Misstänker man att någon aktiv på nationen har problem med sin alkoholkonsumtion ska
nationsstyrelsen kontaktas. En definition av detta är om man på grund av sitt drickande, gång på
gång försätter sig i situationer som man inte klarar av eller inte kan fullfölja åtaganden mot sig
själv och andra. Ansvaret för ärendet ligger därefter på styrelsen som har tystnadsplikt i
ärendet. När en persons drickande skadar Lunds nations verksamheter, eller om en aktiv inte kan
fullfölja sina åtaganden på nationen kan denne bli avstängd från i första hand alla verksamheter
som förknippas med alkohol. Om problemet kvarstår kan personen bli avstängd från all
verksamhet. Beslut om avstängning tas av styrelsen efter diskussion i seniorskollegiet.
Lunds nation ska samarbeta med Studenthälsan och
studentprästerna.

Vid frågor eller förtydliganden av denna policy, kontakta
Lunds Nations Kurator på 073-514 60 60, eller via
q@lundsnation.se.