LUNDS NATIONS STIPENDIEFONDER

Lunds nation har flera stipendier som kan sökas av nationens medlemmar. Utlysning av vissa stipendier sker på höstterminen och vissa på vårterminen. Utöver våra egna nationsstipendier förvaltar universitetet sex stycken stipendefonder åt oss som man söker genom universitetet. Vi är även en del av Skånska nationernas gemensamma utskott tillsammans med de fyra övriga skånska nationerna där vi också förvaltar stipendiefonder. Här presenterar vi våra egna förvaltade stipendiefonder. Notera det ålderdomliga språket i förutsättningarna för att få ett stipendium, stipendierna har många många år på nacken. Stipendierna delas ut efter beslut av stipendienämnden. Vid frågor kring stipendiefonderna, kontakta Kurator, q@lundsnation.se.

Stipendier med utdelning under höstterminen. Utlyses av Kurator senast 1 november. 

Forna nationsmedlemmars stipendiefond

Utdelas till behövande och förtjänta nationsmedlemmar.

Claes Nosslins minnesfond

Utdelas till en i Nationen inskriven behövande medicine stud eller medicine kand med goda studiemeriter.

Lektor Anders Uppgrens stipendiefond

Utdelas till fattig eller obemedlad student inom Lunds Nation. 

Karin och Nocke Svenssons stipendiefond

Utdelas till medlem som ur studiesynpunkt eller av annat skäl (tex verksamhet inom nationen) gjort sig förtjänt.

Stipendier med utdelning under vårterminen. Utlyses av Kurator senast 1 april.

Henningssonska stipendiefonden
Utdelas till en eller två skötsamma och behövande studenter, tillhörande nationen med företräde för sådana, där de i övrigt uppfyllda villkoren, äro födda i Torna Härad, särskilt Blentarps församling.
 

Lunds nations Jubileumsstipendiefond
Utdelas till en, ur studiesynpunkt eller av annat skäl (ex verksamhet inom nationen), förtjänstfull medlem av nationen.
 

Montelinska Premiefonden
Utdelas till en av de tre medlemmar av Lunds nation, vilka under närmast föregående kalenderår vid Lunds universitet avlagt medicine kandidatexamen med de högsta utdelade betygssummorna.
 

Professor Carl Björlings stipendiefond
Tilldelas studerande medlem av Lunds nation, som tillbringat 2 år vid universitetet och under minst samma tid tillhört Lunds nation.