LUNDS NATIONS STYRNING

Här kan du läsa en sammanfattning om hur Lunds Nation styrs. Om du har några frågor om hur nationen styrs, vänd dig till Kurator via q@lundsnation.se.

Nationens högst beslutande organ är nationsmötet. Dit är alla nationsmedlemmar välkomna och valärenden, budgetärenden och information delges på mötena. Nationsmötet väljer bl.a nationens styrelse. Nationens styrelse består av Kurator, Prokurator Ekonomi, Prokurator Social, Notarie, Inspektor och Proinspektor.

 

Kurator, Prokurator Ekonomi, Prokurator Social och Notarie gemensamt kallas för Kuratel. Det är tre studenter som tar ett års studieuppehåll och blir arvoderade av nationen motsvarande CSN för att operativt driva nationen. Kurator kan liknas vid ett företags VD, Prokurator Ekonomi vid ekonomichef, Prokurator Social för inköps- och personalansvarige och Notarie marknadsföringschef. 

 

I styrelsen sitter även Inspektor och Proinspektor, gemensamt kallas de för Inspektorat. Inspektor är en person med koppling till universitetet, ofta professor. Proinspektor har koppling till näringslivet eller specialkompetens inom ex. ekonomi eller juridik. Dessa väljs av nationsmötet för en mandatperiod av 5 år, med möjlighet att väljas om 1 period till. Nu sittande Inspektor (sedan 2023) är matematikprofessor vid LTH Kalle Åström som forskar inom AI och nu sittande Proinspektor (sedan 2020) är domare Susanna Pålsson Helander, aktiv vid Lunds Tingsrätt och Kurator på nationen HT87. Inspektoratet bidrar med kunskap, rådgivning och stöd, kontinuitet och fungerar även som styrelseordförande för styrelsen.

 

Kuratelet rapporterar till styrelsen och styrelsen beslutar även om kuratelets arbetsordning, om vilken riktning nationen ska ta, om större inköp och om eventuella disciplinära åtgärder. Styrelsesammanträde sker en gång i månaden under höst och vårterminerna eller vid behov.

 

Utöver detta finns det fler personer valda av nationsmötet på nationen i form av Seniorskollegiet.

 

Seniorskollegiet består av 8 personer valda på två års mandat av nationsmötet. Ofta är det tidigare kuratelsmedlemmar eller andra tidigare förtroendevalda på väg ut i arbetslivet. De är rådgivande till Kuratelet och nationen och finns även som neutral part vid eventuella konflikter och meningsskiljaktigheter mellan aktiva. De utför utvärdering av nationens verksamhet terminsvis och sitter med i projektgrupper för projekt som tar längre tid och påverkar nationen över en längre tidshorisont. Styrelsen och seniorskollegiet har sammanträden en gång i månanden under höst och vårterminerna.

 

Förmän är cirka 80-90 stycken per termin och tillsätts av Kuratelet. En förman ansvarar för att driva verksamhet inom sitt utskott, vilket kan se lite olika ut. Man kanske håller nattklubb var tredje vecka, sitter och pillar med omslagsbilder eller drar XLR-sladdar till en livespelning, oavsett vad man gör är man en del av vår otroliga förmannakår.