Kallelse nationsmöte 7 november 2017

 

Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 7 november 2017.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Ärenden av större vikt:

  • Val av Prokurator Ekonomi för en period av ett år
    med tillträde den 1 januari 2018
  • Val av Notarie för en period av en termin med tillträde 1 januari 2018
  • Val av Husförman för en period av ett år med tillträde 1 januari 2018
  • Val av tre ledamöter samt förste och andre suppleant till Stipendienämnden för en period av ett år med tillträde 1 januari 2018
  • Val av två revisorer för en period av ett år med tillträde 1 januari 2018
  • Fastställande av terminsavgift för vårterminen 2018

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6     Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.
4.14.12  Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.
Detta innebär att motförslag skall vara Kurator tillhanda
senast kl 12.00 den 31 oktober. Se valberedningens förslag i valberedningsprotokoll från 8 oktober 2017.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

 

__________________________

Ylva Lidin

Kurator