Kallelse nationsmöte 8 maj 2018

 

Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 8 maj 2018.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Ärenden av större vikt:

  • Godkännande av bokslut 2017
  • Godkännande av ansvarsfrihet för 2017
  • Fastställande av terminsavgift för HT18
  • Val av Festmästare för perioden 1 juli 2018 – 30 juni 2019
  • Val av Nationsmötesordförande och vice ordförande för perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2018

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.
4.14.12            Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.

Detta innebär att motförslag skall vara Kurator tillhanda senast kl 12.00 den 25 maj.

Medtag studentleg samt legitimation!

Varmt välkomna!

 

__________________________

Ylva Lidin

Kurator