Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer
§ 1                 OFMÖ

 

§ 2             Mötets utlysande

 

§ 3             Föredragningslistans godkännande

 

§ 4             Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5             Förra mötets protokoll

 

§ 6             Nästa mötesdatum

Förslag 1/10 2013

Rapporter
§ 7                 Kurators meddelande

 

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

 

Budgetärenden
§ 9                 Budgetpresentation 2013

 

Organisatoriska ärenden
§ 10               Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2012

Övriga ärenden
§ 11               Eventuellt övrigt

 

§ 12               OFMA

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        19/8

Föredragningslista                                                                28/8

 

Kajsa Påhlman

Kurator