Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

 

Preliminärer

§ 1                      OFMÖ

§ 2                      Mötets utlysande

§ 3                     Föredragningslistans godkännande

§ 4                    Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5                     Förra mötets protokoll

§ 6                     Nästa mötesdatum

                            Förslag 7/4-2015

Rapporter

§ 7                 Kurators meddelande

§ 8                Rapport från Arkivet AB

 

Valärenden

§ 9                 Fyllnadsval av nationsmötesordförande.

 

Organisatoriska ärenden 

§ 10               Andra läsningen av stadgeändring (se bifogat förslag och proposition)*

 

Övriga ärenden

§ 11               Eventuellt övrigt

§ 12              OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 17/2 – 2015

Föredragningslista 26/2 – 2015 – (25/2 på anslagstavla p.g.a problem med hemsidan)

 

Ida Moen Larsson

Kurator

 

 

 

Kommentarer till punkterna

§ 9 Fri nominering på mötet.