Tid: 18.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer

§ 1  OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

§ 3 Föredragningslistans godkännande

§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5 Förra mötets protokoll

§ 6 Nästa mötesdatum

– Förslag 7/9 2015

 

Rapporter

§ 7    Kurators meddelande

§  8 Rapport från Arkivet AB

 

Valärenden

§ 9      Val av nationsmötesordförande för en period av ett (1) år med tillträde 1 juli.

 

Organisatoriska ärenden

§ 12  Beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

§ 13 Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2014

 

Övriga ärenden

§ 14  Eventuellt övrigt

§ 15 OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation.

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 7/5 – 2015

Föredragningslista 21/5 – 2015

 

Ida Moen Larsson

Kurator