Dagordning

Nationsmöte tisdagen den 8 maj 2018

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer

§1              OFMÖ

§2             Mötets utlysande

§3             Föredragningslistans godkännande

§4             Val av justeringspersoner tillika rösträknare

§5             Föregående mötesprotokoll

§6            Nästa mötesdatum

                Nästa termin 4 september 2018

Rapporter

§ 7       Kurators meddelande

Valärenden

§ 8          Val av Festmästare för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30

§9           Val av nationsmötesordförande för perioden 2018-07-01 – 2019-06-30

§10         Val av vice nationsmötesordförande för perioden 2018-07-01 – 2019-06-30

 

Organisatoriska ärenden

§11          Fastställande av terminsavgift för HT 2018.

§12          Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2017

§13          Beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

 

Övriga ärenden

§14           Eventuellt övrigt

§15           OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida      18/4

Föredragningslista                              25/4

 

Ylva Lidin

Kurator

 

Kommentarer till punkterna

 

§8              Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i Festmästare vid Lunds Nation i Lund:

Val av Festmästare              Emma Gesse

§11            Nationsstyrelsen yrkar på bibehållen terminsavgift på 100 kr.

§12            Föreslås bordläggas till nästa möte.

§13            Föreslås bordläggas till nästa möte