Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer

§ 1                 OFMÖ

§ 2             Mötets utlysande

§ 3             Föredragningslistans godkännande

§ 4             Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5             Föregående mötesprotokoll

§ 6             Nästa mötesdatum

Förslag 4/3 2014

Rapporter
§ 7                 Kurators meddelande

 

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

Valärenden
§ 9                 Fyllnadsval av första och andra suppleant till Stipendienämnden med tillträde för 1 år med tillträde 1 januari 2014.

 

Organisatoriska ärenden
§ 10         Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2012

 

Övriga ärenden
§ 11               Eventuellt övrigt

 

§ 12               OFMA

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        17/1

Föredragningslista                                                       29/1

Kajsa Påhlman

Kurator