Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer

§ 1                 OFMÖ

§ 2                 Mötets utlysande

§ 3                 Föredragningslistans godkännande

§ 4                 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5                 Förra mötets protokoll

§ 6                 Nästa mötesdatum

Förslag 4/11- 2014

 

 

Rapporter

§ 7                 Kurators meddelande

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

 

 

Valärenden

§ 9                 Fyllnadsval av ledamot till andra suppleant i                                                                                                    Stipendienämnden

§ 10               Fyllnadsval av ledamot till ordinarie ledamot i                                                                                                Stipendienämnden

 

Övriga ärenden

§ 12               Eventuellt övrigt

§ 13               OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

 

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 25/9 – 2014

Föredragningslista 1/10 – 2014

Ida Moen Larsson

Kurator

 

Kommentarer till punkterna

§ 9 – 10          Fri nominering på mötet.