Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer
§ 1                 OFMÖ

 

§ 2             Mötets utlysande

 

§ 3             Föredragningslistans godkännande

§ 4             Val av justeringsmän tillika rösträknare

 

§ 5             Föregående mötesprotokoll

 

§ 6             Nästa mötesdatum

Förslag 4/2 2014

Rapporter
§ 7                 Kurators meddelande

 

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

Valärenden
§ 9                 Fyllnadsval av första och andra suppleant till                                                                                  Stipendienämnden med tillträde för 1 år med
tillträde 1 januari 2014.

 

§ 10               Val av Revisorer för helåret 2013

 

Budgetärenden
§ 11               Presentation av Budget för VT2014

 

Organisatoriska ärenden
§ 12               Andra läsningen av förslag på stadgeändringar. Se bilaga 1 på anslagstavla

 

§ 13               Första läsningen av förslag på stadgeändringar. Se Bilaga2

 

§ 14               Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2012

 

Övriga ärenden
§ 15               Eventuellt övrigt

 

§ 16               OFMA

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        19/11

Föredragningslista                                                              27/11

 

Kajsa Påhlman

Kurator

 

 

Kommentarer till punkterna

§ 10               Seniorskollegiet nominerar Carin Brenner och Axel Adelsvärd till Lunds                                  Nations Revisorer för 2013.

§ 12                 Tyvärr finns inte Bilaga 1 elektroniskt men rör att strycka punkt 4.11.d ur                             stadgan