–          Har du ett gediget engagemang för Lunds nation?

–          Är du en glad och vettig person med intresse för ideella organisationer?

–          Vill du jobba heltid för Lunds nation i ett år och få ovärderliga erfarenheter, nya vänner och lära dig att driva ett medelstort svenskt företag?

Är du intresserad av någon av understående poster? Eller känner du någon som skulle passa dem perfekt? Hör av dig till valberedning@lundsnation.se.

Nomineringar ska vara inne 4 oktober, kandidaturer skall vara inne senast 8 oktober! Hör gärna av dig med frågor till Valberedningens ordförande Emilia Persson på 073 6739840 eller på mail.

Prokurator ekonomi

1 januari 2014 – 31 december 2014

Har du ett intresse av ekonomistyrning?

Vill du vara en del av Lunds nations styrelse?

Är du en ansvarstagande och pålitlig individ?

 

Då kanske uppdraget som PQe är något för dig!

Ur stadgan;

4.6.1       Prokurator-ekonomi har särskilt ansvar för och överblick över Nationens samlade räkenskaper, samt för att förvaltningen av Nationens medel sker på ett ansvarfullt och ändamålsenligt sätt

4.6.2       Prokurator-ekonomi väljs av Nationsmötet för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 januari.

4.6.3       Prokurator-ekonomi åligger att:

a. vara vice ordförande i Kuratelet;

b. vara ledamot i Nationsstyrelsen;

c. vara ledamot i Husstyrelsen samt ständigt adjungerad som sekreterare med yttranderätt vid styrelsemöten i Bolaget;

d. vara personlig suppleant för Kurator i Akademiska Föreningens överstyrelse;

e. vid förfall för Kurator eller då Kurator är jävig enligt 5.6  tillse att dennes åligganden fullgörs;

f. ansvara för upprättande av budget och ekonomiska rapporter, samt löpande informera Kuratelet om Nationens ekonomi;

g. tillse att årsbokslut och förvaltningsberättelse för sitt verksamhetsår framlägges på Nationsmöte nästföljande termin;

h. vara Nationens firmatecknare;

i.   introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

 

Till kandidaturen skall ladok-utdrag, utdrag ur belastningsregistret och personligt brev på ca 1 A4 sida bifogas.

 

Notarie

1 januari 2014 – 31 december 2014

Har du intresse av marknadsföring?

Är du en driven eventfixare?

Vill du vara en del av Lunds nations styrelse?

Är du en ansvarstagande och pålitlig individ?

 

Då kanske uppdraget som Notarie är något för dig!

Ur stadgan;

4.8.1      Notarien ska ansvara för nationens sexmästeriverksamhet samt Nationens kultur- och medlemsaktiviteter.

4.8.2      Notarie väljs av Nationsmötet för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 januari.

4.8.3      Notarie åligger att:
a. vara ledamot i Kuratelet samt vara dess sekreterare;

b. vara ledamot i Nationsstyrelsen samt vara dess sekreterare;
c. vara Seniorsmötets sekreterare;
d. vara Nationsmötets sekreterare;
e. ansvara för Nationens arkivverksamhet och Nationens register;

f. ansvara för nationens novischeri;

g. föra särskilt register över de av Nationens medlemmar som har ställt sig i nationens bostadskö samt i samråd med Kuratelet och Husförmännen ansvara för att tilldela bostäder i enlighet med hyresreglementet, fastställt av Nationsmötet;

h. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

 

Till kandidaturen skall ladok-utdrag, utdrag ur belastningsregistret och personligt brev på ca 1 A4 sida bifogas.

 

Husförman

1 januari 2014 – 31 december 2014

Har du intresse av förvaltning av fastigheter?

Vill du vara en del av Lunds nations studentbostadshus styrelse?

Är du en ansvarstagande och pålitlig individ?

 

Då kanske uppdraget som Husförman är något för dig!

Ur stadgan;

4.11.1     Husförmän väljs av Nationsmötet för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 januari och den 1 juli.

4.11.2     Husförmän åligger att:
a. vara ledamöter i Husstyrelsen, varav en av dem ska vara dess sekreterare;
b. under Verkställande Ledamot verkställa beslut fattade av Husstyrelsen;
c. under Kuratelet representera Nationen gentemot boende;
d. representera Nationen i huskollegiet;
e. ansvara för Studentbostadshusens expedition;
f. bistå Kuratelet vid tilldelning av bostäder i enlighet med hyresreglementet;
g. Bistå vid in- och utflyttning genom att ge anvisningar, lämna ut nycklar mm;
h. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

Till kandidaturen skall ladok-utdrag, utdrag ur belastningsregistret och personligt brev på ca 1 A4 sida bifogas.

Ledamot i Husstyrelsen

1 januari 2014 – 31 december 2014

 

1 ordinarie ledamot

1 ord. ledamot tillika verkställande ledamot för Studentbostadshuset

2 suppleanter

 

Vill du sitta med och påverka styrningen av Lunds nations Studentbostadshus?

Sök då någon av posterna inom Lunds nations Studentbostadshus styrelse!

Till kandidaturen skall ett personligt brev på max 1 A4 bifogas.

Ordförande för Valberedningen

1 januari 2014 – 30 juni 2014
Känner du nationen väl organisationsmässigt och verksamhetsmässigt?

Är du en god rekryterare/människokännare?

Är du en ansvarstagande och pålitlig individ?

 

Då kanske uppdraget som Valberedningsordförande är något för dig!

Ur stadgan;

4.14.1  Valberedningen väljs av och arbetar på uppdrag av Nationsmötet och har till uppgift att finna lämpliga kandidater till Nationens olika befattningar enligt nedan.

4.14.2  Valberedningen består av ordförande och fem (5) ordinarie ledamöter samt en första och en andra suppleant, varav en ordinarie ledamot kommer från och utses av Seniorskollegiet.

4.14.3  Valberedningen sammanträder på kallelse av dess ordförande, dock minst en gång per termin, eller inom femton (15) dagar om två av dess ledamöter så begär.

4.14.4  Valberedningen ska grunda sina nomineringar dels på vad som framkommer vid intervjuer med nationens medlemmar samt valberedningens egen bedömning om kandidatens lämplighet.

4.14.5  Valberedningen är beslutsmässig om minst fem (5) ledamöter är närvarande.

Valberedningen ska bereda val av
a. Inspektor;
b. Proinspektor;
c. ledamöter till Kuratelet;

 

Till kandidaturen skall ett personligt brev på max 1 A4 bifogas.

 

Nationsrepresentant i AFÖS (Akademiska Föreningens Överstyrelse)

6 november 2013 – 30 juni 2014

1 fyllnadsval av ord. ledamot (tillträde omgående)

Är du en driven student som är intresserad av studentpolitiska frågor?

Sök då posten som nationsrepresentant i Akademiska Föreningens överstyrelse.

 

Till kandidaturen skall ett personligt brev på max 1 A4 bifogas.