Hyresreglemente

Lunds Nations Studentbostadshus

Hyresreglemente

Lunds Nations Studentbostadshus

§ 1   Allmänna stadganden

Föreskrifter och bestämmelser till hyreskontrakt mellan hyresgäst och Lunds Nations
Studentbostadshus antagna av nationsstyrelsen VT2021.

§ 1   

Utöver de hyresvillkor, som framgår av det skriftliga hyreskontrakt mellan Studentbostadshusen och hyresgästen, reglerar detta hyresreglemente hyresförhållandet mellan parterna.

§ 2   

Bostad upplåtes endast åt, och hyresrätt får endast innehas av, aktiva studerande vid Lunds Universitet eller högskolorna i Öresundsregionen (Copenhagen Business School (CBS), Danmarks Biblioteksskole (DB), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Högskolan Kristianstad (HKR), IT-Universitet i København (ITU), Kunstakademiets Arkitektskole (KA), Köpenhamns universitet (KU), Malmö universitet (MAU), Roskilde Universitet (RUC), Sveriges lantbruksuniversitet (Alnarp) (SLU)), som är medlemmar av Lunds Nation och har högskolestudier som sin
huvudsakliga sysselsättning. Kravet är ett huvudsakligt medlemskap i Lunds nation och stödmedlemskap beviljas därför endast i särskilda fall. Undantag kan beviljas av Husstyrelsen om antalet sökande studenter inte är tillräckligt för att Studentbostadshusen ska vara fullt uthyrda.

§ 3   

Tilldelning av korridorsrum sker i turordning efter anmälningsdatum enligt kölista. Endast Nationens medlemmar kan stå med i kölistan. Vid inflyttning per 1/2 och 1/9 ges förtur till novischer och de av Nationens förmän som är aktiva och har varit det under mer än en termin. Köplatsen måste uppdateras på husexpeditionen minst en gång varje termin annars faller man ut ur kön. För hösttermin gäller 31/10 och för vårtermin 31/3.
Tilldelning av pentryrum, dubbletter, lägenheter och etagelägenheter sker enligt prioritetsordning angiven i §4 nedan. Förtur gäller framför poängberäkning och gäller automatiskt för sittande styrelse vid uppsägningstillfället. Sökande som framför sociala skäl kan, efter Husstyrelsens prövning i varje enskilt fall, erhålla företräde.

§ 4   Förtursprioritering

1. Husförman
2. Kurator
3. Prokurator Ekonomi
4. Prokurator Social

Poängberäkning för aktiva i Nationen sker enligt:
a. Styrelsemedlem 10p/termin
b. Husförman 10p/termin
c. Mästeri 6p/termin
d. Förmän 4p/termin
e. Senior 4p/termin
f. Tjänstemän, uppskrivna på tjänstemannalista 2p/termin

Poäng tillgodoräknas även under mandattiden. Av posterna a-f får endast en post per termin räknas. Poängen räknas från 1 januari och 1 juli för styrelsemedlemmar och husförmän samt verksamhetsstart för förmän. Dessa får behållas efter mandattiden. Vid lika poäng räknas längst tid med förstahandskontrakt på Studentbostadshusen.

Om ingen sökande har ett förstahandskontrakt räknas längst tid som medlem i Nationen.

§ 5  

Pentryn, dubletter, lägenheter och etagelägenheter ledigförklaras på Nationens hemsida.

§ 6   Regler angående andrahandsuthyrning

a. Förstahandshyresgästen ansvarar ensam vid all utlåning eller andrahandsuthyrning för lägenhetens inventarier och att hyresinbetalningar för densamma sker i rätt tid.

b. Tillfällig uthyrning och utlåning på grund av studier på annan ort får ske under högst 12 månader mot uppvisande av studieintyg. I andra fall vid vistelse på annan ort eller samboprövning får utlåning eller uthyrning ske under högst 6 månader. Den sammanlagda tiden för andrahandsuthyrning får inte överstiga 12 månader av förstahandshyresgästens totala kontraktstid på Studentbostadshusen.

c. Under månaderna juli och augusti kan uthyrning ske utan att ovanstående krav enligt §6b är uppfyllda. I dessa fall får debiteringen av andrahandshyresgäst som endast hyr över sommaren högst uppgå till en tolftedel av årshyran.

d. Vid andrahandsuthyrning krävs husförmans skriftliga
medgivande samt att en kopia på andrahandskontraktet lämnas till husförman. Om utlåning eller uthyrning sker utan husförmans medgivande har Nationen rätt att säga upp förstahandskontraktet till omedelbart upphörande.

e. Medgivande till andrahandsuthyrning beviljas endast under förutsättning att hyresgäst med förstahandskontrakt ämnar fortsätta sina studier i Lund efter periodens utgång.

f. Andrahandshyresgästen ska uppfylla kraven under §2 och §8 i detta
Hyresreglemente.

g. Hyresgästen har endast rätt att hyra ut i andra hand om hen bott på något av Studentbostadshusen i mer än 6 månader.

h. Hyresgäst har inte rätt att efter uppsägning av hyreskontrakt för avflyttning hyra ut rummet till annan. i. Andrahandshyresgästen erhåller inte någon besittningsrätt till bostaden och ges inte förtur till bostaden vid uppsägning av hyreskontrakt från förstahandshyresgästen.

j. Förstahandshyresgäst får maximalt ta ut 10% mer i hyra än kontraktshyran om bostaden hyrs ut möblerad, i andra fall ska kontraktshyran hållas.

§ 7   Bestämmelser för omflyttning inom Studentbostadshusen

a. Omflyttning inom Studentbostadshusen mellan korridorsrum äger företräde framför nyinflyttning. Ansökan härom ska ske till husförman. För pentryn, lägenheter, dubbletter och etagelägenheter sker tilldelning endast enligt §3.

b. Då två eller flera hyresgäster önskar omflytta samtidigt tillämpas följande prioritetsordning:
1. Enligt prioritetsordning i §4
2. Boende på samma korridor
3. Boende på GH5, GH6 och NH1 i fastigheten St: Thomas
c. Vid omflyttning inom Studentbostadshusen erläggs en omflyttningsavgift som fastställs av Husstyrelsen. Vid omflyttning från femte och sjätte våningarna i Gamla Huset i fastigheten St: Thomas och från första våningen i Nya Huset i fastigheten St: Thomas samt GH1001 och GH1002 i fastigheten St: Thomas erläggs ingen omflyttningsavgift. Undantag kan beviljas av Husstyrelsen vid extra ordinära omständigheter och efter särskild ansökan.

§ 8   Genomgångsbostad

a. Nationens bostäder upplåts som tillfällig genomgångsbostad. Hyresgäst har därför rätt att bo kvar i Studentbostadshusen i högst sex år, till denna tid räknas inte tid som heltidsarvoderad. Vid eventuellt byte av bostad inom Studentbostadshusen följer boendespärren enligt föregående mening, med till det nya hyresavtalet. Hyresgäst som fortfarande bedriver aktiva studier efter 6 år kan lämna in ansökan om
förlängning till Husstyrelsen. Husstyrelsen kan förlänga kontraktets hyrestid med 12 månader, varefter ny ansökan måste göras. Ett års undantag ges till de som har haft förtroendeposter under heltid på nationen i enlighet med §4a.

b. Då hyresgäst inte längre kan anses bedriva aktiva studier, t.ex om hyresgästens huvudsakliga sysselsättning är förvärvsarbete, ska hyresrätten omprövas av Husstyrelsen. Husstyrelsen kan förlänga hyresrätten endast om hyresgästen återupptar aktiva studier inom en tid som bestäms av Husstyrelsen, dock högst sex månader senare. Med aktiva studier avses att hyresgästens huvudsakliga sysselsättning är universitets- eller högskolestudier.

c. Husstyrelsen har rätt att avgöra om hyresgäst är att betrakta som aktivt studerande och om förutsättning för att bo kvar föreligger. Minimikravet för att betraktas som aktivt studerande, är att den boende inför varje termin är registrerad på kurser, och att man föregående termin klarat minst 7,5 högskolepoäng vid universitet eller högskola i Sverige, eller motsvarande utomlands. Skulle detta krav inte vara uppfyllt måste den boende ha tagit minst 30 högskolepoäng under terminen innan. För att en hyresgäst som fortfarande bedriver aktiva studier efter 6 år, och som har ansökt om förlängning av hyreskontrakt enligt §8a. ovan, krävs för att uppfylla kravet på aktiva studier, att den boende bedriver fulltidsstudier samt att hen tar minst 22,5 högskolepoäng per termin. Skulle i denna punkt uppställda krav inte vara uppfyllda kommer den boende inte att betraktas som aktivt studerande.

d. Om förutsättningar för kvarboende inte föreligger enligt ovan, kommer hyresgästens hyreskontrakt att sägas upp.

f. Uppsägningstiden för aktuell bostad anges i hyreskontraktet.
Uppsägning till avflyttning ska ske skriftligen till husförman och ska alltid avse avflyttning till den förste i aktuell månad.

§ 9   

Hyresgästen ska, i samband med erhållande av första hyresavin, erlägga av Husstyrelsen fastställd depositionsavgift samt skriva under ett hyreskontrakt.

Hyresgäst är skyldig att ersätta i bostaden och inventarierna uppkomna skador, som vållats av hyresgästen och inte är att hänföra till normalt slitage. Åtgärdande av uppkomna skador konstaterade vid avflyttning kommer i första hand dras från depositionsavgiften. Eventuellt belopp överstigande depositionsbeloppet, kommer att faktureras hyresgästen separat.

§ 10  

Korridorsrummen är avsedda för en (1) hyresgäst och utöver tillfälliga besök, får extra hyresgäster (inneboende) inte inhysas.

§ 11  

För alla lägenheter och rum inbetalas årshyran antingen under (i) tio månader (kalendermånaderna augusti till och med maj), eller (ii) tolv kalendermånader, enligt aktuellt hyreskontrakt. Avseende (i) är juli och augusti att betrakta som debiteringsfria månader. För att erhålla debiteringsfria månader behöver hyresgästen ha betalat hyra i 12 månader för att få 2 månaders avdrag, alternativt 6 månader för att inte behöva betala hyra under en sommarmånad. Första månaden efter inflytt debiteras alltid fullt. Hyresgästen har inte rätt till avdrag på hyran, i de fall då bostaden inte kan utnyttjas under de debiteringsfria månaderna.

Hyran ska vara Studentbostadshusens bankgiro tillhanda senast den sista i varje kalandermånad. Om hyran inte betalas i tid debiteras hyresgästen en avgift vars storlek bestäms av Husstyrelsen. De hyresgäster vars avier går till inkasso kommer få en varning. Detta innebär att två obetalda hyror som går till inkasso två månader i rad, eller tre gånger totalt, kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Hyresgästen ska inneha ett svenskt bankkonto och hyran ska betalas i svenska kronor.

§ 12  Garage- och parkeringsplatser

Studentbostadshusens hyresgäster har företräde framför andra till ledig garage- och P-plats. Årshyra betalas kvartalsvis. En uppsägningstid om 30 dagar till den förste i respektive kalenderkvartalsskifte gäller för garage och parkeringsplatser. En depositionsavgift ska erläggas per garagefjärrkontroll med ett belopp som fastställs av Husstyrelsen. Lunds Nations Studentbostadshus erhåller sig rätten att säga upp kontrakt på p-plats vid behov.

§ 13  

Muntlig tillsägelse eller erinran från husförman eller dennes ställföreträdare om störande av ordning eller annan misskötsel ska efterföljas omgående. Om en hyresgäst stört ordningen på något av Studentbostadshusen genom hög ljudvolym eller annan misskötsel kan husförmännen eller en medlem från Nationens Kuratel utfärda en skriftlig varning. Vid hög ljudvolym från grannar efter klockan 10 kan hyresgästerna ringa säkerhetsbolaget detta ska ske efter att de själva uppmärksammat grannen på att de störs. Hög volym i lägenheten eller stök när vakterna kommer till platsen leder till en varning samt att hyresgästen får betala
avgiften för utryckningen. Om det inte är någon högvolym på platsen kan inringaren behöva betala för utryckningen. Efter tre skriftliga varningar eller två tätt följande inpå varandra (praxis 30 dagar) skriftliga varningar, tas hyresgästens ärende upp i Husstyrelsen som beslutar angående förverkande av hyresrätt eller andra åtgärder.

Varningarna gäller under hela hyrestiden. Vid störning av en andrahandshyresgäst, delas varning ut till förstahandshyresgästen.

§ 14  

Eventuella klagomål riktas direkt till husförman på expeditionstider eller
skriftligen till hus@lundsnation.se.

§ 15  

Studentbostäderna i fastigheten Arkivet är allergiklassade, vilket innebär att det är förbjudet att ha husdjur i dessa hus. I övrigt är det förbjudet att ha djur i någon av Studentbostadshusens korridorsrum, pentryn, dubbletter, lägenheter eller andra lokaler då alla bostäder är i direkt anknytning till de gemensamma korridorsköken och då Nationens lokaler används som mötesrum och/eller för matservering.

§ 16  

All rökning i Studentbostadshusen är förbjuden, även användning av rökmaskin eller dyl.

§ 17  

Hyresgäst som förlorar eller förstör nyckel eller tag ska ersätta kostnader för denna samt lås.

§ 18  

Alla som bor på Nationens Studentbostadshus ska ha en egen hemförsäkring.

§ 19  

På varje korridor ska det finnas en korridorsförman, som utses av de boende på korridoren och som godkännes av Husförman. Denne svarar för ordningen på korridoren och ska delta som representant för korridoren på husstämmor.

Hyresgästerna ska följa de anvisningar som ges av denne.

§ 20  

Hyresvärd eller dennes ombud ska få tillträde till bostaden, dels för årlig kontroll och översyn, dels för reparationer – akuta eller av hyresgästen begärda – samt för besiktning vid av- och inflyttning, efter överenskommelse med hyresgästen. Kan hyresvärden och hyresgästen inte komma överens om en för båda lämplig tid, har hyresvärden rätt till tillträde utan hyresgästens förtida godkännande, dock under förutsättning att ett skriftligt meddelande (lämnat på aktuellt rum alternativt per email) har lämnats till hyresgästen 24 timmar före i meddelandet angiven tidpunkt.

§ 21  

Hyresgästen och hyresvärden förbinder sig, att utan föregående uppsägning av hyresavtalet, följa bestämmelser om hyra eller annat hyresvillkor, rummen/lägenheterna och Studentbostadshusens skick, gemensamma anordningar i fastigheterna och samtliga övriga boendeförhållanden i den mån det rör hyresgästerna gemensamt.

§ 22  Förverkande

Om hyresgästen åsidosätter de allmänna hyresvillkoren i hyreskontraktet samt föreskrifterna och bestämmelserna enligt ovan, kan hyresrätten komma att förverkas.

§ 23  Regler gällande inneboende och samboende

a. Kontraktsinnehavare ansvarar ensam för inventarier och att hyresinbetalningar sker i tid.

b. Medboende ska uppfylla kraven i §2 och §8 i detta reglemente.

c. Medboende behöver skriftligen godkännas av husförman. Om fler än kontraktsinnehavare är bosatt i bostaden utan husförmännens godkännande har nationen rätt att säga upp kontraktet.

d. Vid boende i samboförhållande har man efter 6 månader rätt att vid utflytt överlåta lägenheten till sin sambo.

§ 24  Deposition 

Vid inflytt betalas en deposition med den första hyresaviseringen. Depositionen betalas tillbaka förutsatt att hyresgästen inte har orsakat skador på bostaden samt uppfyllt kraven för flyttstäd. Om syningen av bostaden blir underkänd vid utflytt tas städfirma och eventuella reparationer in och kostnaden dras från det ursprungliga depositionsbeloppet. För att få tillbaka sin deposition måste hyresgästen skicka in en ifylld depositionsblankett till husförmännen senast 2 månader efter utflytt. Om depositionsblanketten erhålls senare kan hyresgäst inte kräva tillbaka depositionen. Efter att depositionsblanketten är inskickad tar handläggningen av depositionen cirka 8 veckor och efter det betalas beloppet ut.