Dagordning

Extrainsatt nationsmöte tisdagen den 28 maj 2013

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer                                                                  § 1                 OFMÖ

 

§ 2             Mötets utlysande

 

§ 3             Föredragningslistans godkännande

§ 4             Val av justeringsmän tillika rösträknare

Organisatoriska ärenden § 5                 Fötydligande av revisorstillsättning.

 

§ 6                 Stadgeändringsmotion angående strykning av                                                                                                               punkt 4.11.2d.

 

Övriga ärenden                                       § 11               Eventuellt övrigt

 

§ 12               OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        14/5

Föredragningslista                                                                                                                    23/5

Oskar Palmerot

Kurator