Dagordning

Nationsmöte måndag den 26 september 2016

Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer

§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

3 Föredragningslistans godkännande

4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

5 Förra mötets protokoll

6 Nästa mötesdatum
Förslag  4/10 2016

Rapporter

§ 7 Kurators meddelande

Valärenden

§ 8 Fyllnadsval av en (1) ordinarie ledamot i valberedningen för perioden 2016-07-01 – 2017-06-30

Övriga ärenden

§ 9 Eventuellt övrigt

§ 10 OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas. Medtag studentkort samt legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 9/9 2016

Föredragningslista 21/9 2016

 

Mortimer Henningsson

Kurator

 


 

Kommentarer till punkter

§ 8 Valberedningen nominerar följande personer till förtroende uppdrag i valberedningen vid Lunds nation i Lund:

Val av ordinarie ledamot: Ylva Lidin