Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer
§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

§ 3 Föredragningslistans godkännande

§ 4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

§ 5 Föregående mötesprotokoll

§ 6 Nästa mötesdatum
Extrainsatt nationsmöte 31 maj 2017

Rapporter

§ 7 Kurators meddelande

Valärenden

§ 8 Val av Festmästare för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30

§ 9 Val av nationsmötesordförande för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30

§ 10 Val av vice nationsmötesordförande för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30

§ 11 Val av en (1) ordinarie ledamot samt en (1) suppleant i valberedningen för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30

§ 12 Val av suppleant till Nationsrepresentant i Akademiska Föreningens Överstyrelse för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30

§ 13 Fyllnadsval av ledamot i seniorskollegiet 2017-07-01 – 2018-06-30

Organisatoriska ärenden

§ 14 Fastställande av terminsavgift för HT 2017.

§ 15 Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2016

§ 16 Beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

Övriga ärenden

§ 17 Eventuellt övrigt

§ 18 OFMA
OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.
Medtag studentkort och legitimation!
Utlysande på anslagstavla samt hemsida 19/4
Föredragningslista 25/4
Mortimer Henningsson
Kurator

 

 

Kommentarer till punkterna
§ 8 Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i Festmästare vid Lunds Nation i Lund:

Val av Festmästare Sophie Cascalheira

 

§ 9 Föreslås att fri nominering tillämpas på mötet.

 

§ 10 Föreslås att fri nominering tillämpas på mötet.

 

§ 11 Valberedningen nominerar följande personer till ledamöter i valberedningen:

Val av ordinarie ledamot David Olsson

Val av suppleant Nadine Stofkoper

 

§ 12 Valberedningen nominerar följande person till Nationsrepresentant i Akademiska föreningens Överstyrelse:

Val av suppleant Johanna Wickberg

 

§ 13 Valberedningen nominerar följande person till ordinarie ledamot i seniorskollegiet:

Val av ordinarie ledamot Daniel Bedö

 

§ 14 Nationsstyrelsen yrkar på bibehållen terminsavgift på 100 kr.

 

§ 15 Föreslås bordläggas till nästa möte.

 

§ 16 Föreslås bordläggas till nästa möte