Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer

§ 1                 OFMÖ

§ 2                 Mötets utlysande

§ 3                 Föredragningslistans godkännande

§ 4                 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5                 Förra mötets protokoll

§ 6                 Nästa mötesdatum

Förslag 7/10 2014

 

Rapporter

§ 7                 Kurators meddelande

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

 

Valärenden

§ 9                 Fyllnadsval av ledamot till andra suppleant i Stipendienämnden

 

Budgetärenden

§ 10               Budgetuppföljning 2014

 

Organisatoriska ärenden 

§ 11               Andra läsningen av stadgeändring (Bilaga 1,2,3)

 

Övriga ärenden

§ 12               Eventuellt övrigt

§ 13               OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 21/8 – 2014

Föredragningslista 27/8 – 2014

 

Ida Moen Larsson

Kurator

 

Kommentarer till punkterna

§ 9                 Fri nominering på mötet.

 

Varmt välkommna!

Motion för Nationsmöte på Lunds Nation tisdagen den 4 mars 2014

Stadgeförslag Huset Arkivet 2.0

Organisationsträd för Lunds nation 20132014