Tid: 18.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer
§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

§ 3 Föredragningslistans godkännande

§ 4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

§ 5 Föregående mötesprotokoll

§ 6 Nästa mötesdatum
Extrainsatt nationsmöte 5 september 2017

Rapporter
§ 7 Kurators meddelande

Budgetärenden
§ 8 Budget för HT2017

Organisatoriska ärenden
§ 9 Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2016

§ 10 Beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

§ 11 Andra läsning av stadgeändring (bil. 1 & 2)
Första läsning röstades igenom 161206

Övriga ärenden
§ 12 Eventuellt övrigt
§ 18 OFMA
OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.
Medtag studentkort och legitimation!
Utlysande på anslagstavla samt hemsida 10/5
Föredragningslista 25/5
Mortimer Henningsson
Kurator

 

Motion för Nationsmöte på Lunds Nation tisdagen den 6 december 2016

Stadgeändring Kuratelets sammansättning – klubbad