Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer

§ 1                 OFMÖ

 

§ 2             Mötets utlysande

 

§ 3             Föredragningslistans godkännande

§ 4             Val av justeringsmän tillika rösträknare

 

§ 5             Föregående mötesprotokoll

 

§ 6             Nästa mötesdatum

Förslag 2/9 2014

Rapporter

§ 7                 Kurators meddelande

 

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

Valärenden

§ 9                 Fyllnadsval av 2 ordinarie ledamöter samt 1 suppleant till Valberedningen för en period av ett   år med tillträde den 1 juli 2014.

 

§ 10               Fyllnadsval av 2 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter till Akademiska föreningens  Överstyrelse för en period av ett år med tillträde den 1 juli 2014.

 

§ 11               Val av Nationsmötesordförande samt Vice Nationsmötesordförande för en period av 1 år med tillträde den 1 juli 2013.

 

Organisatoriska ärenden

§ 12               Fastställande av terminsavgift för HT 2014.

 

§ 13               Presentation av budget för HT14

 

§ 14               Beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012

 

§ 15               Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2013

 

Övriga ärenden

§ 16               Eventuellt övrigt

 

§ 17               OFMA

 

 

 

 

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        17/4

Föredragningslista                                                              29/4

Kajsa Påhlman

Kurator

 

Kommentarer till punkterna

 

§ 9                 Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i                     valberedningen vid Lunds Nation i Lund:

Val av ordinarie ledamöter Vakant

                                           Vakant

 

Val av suppleant                                       Vakant

Till kurator har det inkommit följande motförslag:

Val av ordinarie ledamöter
Axel Rydén
Oskar Palmerot
Ellinor Landersten

 

§ 10               Valberedningen nominerar följande personer till ordinarie ledamöter samt             suppleanter till Akademiska föreningens Överstyrelse:

 

Ordinarie                                                            Vakant

                                                                           Vakant

                                                                                                                                           

Suppleanter                                               Vakant

                                                                Vakant

Till kurator har det inkommit följande motförslag:

Val av ordinarie ledamöter
Kajsa Påhlman
Charlotte Törnquist
Mortimer Henningsson

 

§ 11               Fri nominering på mötet.

 

§ 12               Nationsstyrelsen yrkar på att medlemsavgiften ska vara 100 kr