Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer

§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

§ 3 Föredragningslistans godkännande

§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§5 Förra mötets protokoll

§6 Nästa mötesdatum

Förslag 6/10 2014

 

Rapporter

§ 7 Kurators meddelande

§ 8 Rapport från Arkivet AB

 

Budgetärenden

§ 9 Budgetuppföljning 2015

 

Övriga ärenden

§ 11 Eventuellt övrigt

§ 12 OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 25/8 – 2015

Föredragningslista 3/9 – 2015

 

Sara Sveningsson

Kurator