Tid: 18.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

 

Preliminärer

§ 1  OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

§ 3 Föredragningslistans godkännande

§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5 Förra mötets protokoll

§ 6 Nästa mötesdatum

Förslag 6/9 2016

 

Rapporter

§ 7 Kurators meddelande

 

Organisatoriska ärenden    

§ 8 Beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

§ 9 Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2015

 

 

Övriga ärenden

§ 10     Eventuellt övrigt

§ 11 OFMA

 

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 9/5 – 2016

Föredragningslista 19/5 – 2016

 

 

Sara Sveningsson, Kurator