Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer

§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

§ 3 Föredragningslistans godkännande

§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5 Förra mötets protokoll

§ 6 Nästa mötesdatum

Förslag 3/11 2015

 

Rapporter

§ 7  Kurators meddelande

 

Valärenden

§ 8  Fyllnadsval av vice nationsmötesordförande.

§ 9 Val av hedersledamot.

 

Övriga ärenden

§ 10 Eventuellt övrigt

§ 11 OFMA

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 22/9 – 2015

Föredragningslista 1/10 – 2015

 

Sara Sveningsson

Kurator