Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer

§ 1                 OFMÖ

§ 2                 Mötets utlysande

§ 3                 Föredragningslistans godkännande

§ 4                 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5                 Förra mötets protokoll

§ 6                 Nästa mötesdatum

Förslag 3/2- 2015

 

Rapporter

§ 7                 Kurators meddelande

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

 

Budgetärenden

§ 9                 Presentation av budgeten för VT2015

 

Organisatoriska ärenden 

§ 10               Första läsningen av stadgeändring (Bilaga 1 & 2)

 

Övriga ärenden

§ 11               Eventuellt övrigt

§ 12               OFMA

 

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 18/11 – 2014

Föredragningslista 26/11 – 2014

 

Ida Moen Larsson

Kurator

Proposition postbeskr.

Stadgeändring – postbesk