Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 2 maj 2017.
Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Ärenden av större vikt:

  • Godkännande av bokslut 2016
  • Godkännande av ansvarsfrihet för 2016
  • Presentation av budget för HT17
  • Fastställande av terminsavgift för HT17
  • Andra läsning av stadgeändring gällande kuratelets sammansättning
  • Val av Festmästare för perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2018
  • Val av Nationsmötesordförande och vice ordförande för perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2018
  • Fyllnadsval av en (1) ledamot i seniorskollegiet för perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2018
  • Fyllnadsval av en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant i Valberedningen för perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2018
  • Fyllnadsval av en (1) suppleant till Nationsrepresentant i Akademiska Föreningens Överstyrelse för perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2018

 

Utdrag ur stadgan:
4.1.6                Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

4.14.11            Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.

 

Detta innebär att motförslag skall vara Kurator tillhanda senast kl 12.00 tisdag den 25 april 2017.

Se valberedningsnomineringstexter i mötesprotokoll från den 19 april.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

Varmt välkomna!

 

__________________________
Mortimer Henningsson
Kurator