Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 5 maj 2015.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

Val av Husförman för en period av ett år med tillträde 1 juli.

Val av suppleant i Valberedningen för en period av ett år med tillträde 1 juli.

Val av två suppleanter till Akademiska föreningens överstyrelse under en period av ett år med tillträde 1 juli.

Godkännande av Bokslut 2014.

Godkännande av ansvarsfrihet för 2014.

Presentation av Budget för HT15.

Fastställande av terminsavgift för höstterminen 2015.

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

4.14.11              Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.

                      

Detta innebär att motförslag skall vara Kurator tillhanda                                  senast 12.00 tisdagen den 28 april.

                     

Se valberedningens förslag i Valberedningsprotokoll 20150413 nedan.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

 

Ida Moen Larsson

Kurator

Protokoll valb 13 april 2015