Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 3 november 2015.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Ärenden av större vikt:

  • Val av Prokurator Ekonomi för en period av ett år med tillträde den 1 januari 2016
  • Val av Notarie för en period av ett år med tillträde den 1 januari 2016
  • Val av Husförman för en period av ett år med tillträde 1 januari 2016
  • Val av tre ledamöter samt förste och andre suppleant till Stipendienämnden för en period av ett år med tillträde 1 januari 2016
  • Fyllnadsval av en ledamot till ordinarie ledamot och förste och andre suppleant i Stipendienämnden
  • Val av Revisorer för verksamhetsåret 2016
  • Fastställande av nästa termins nationsavgift

Utdrag ur stadgan:

4.1.6               Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

4.14.11           Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.

 Detta innebär att motförslag skall vara Kurator tillhanda senast 12.00 tisdagen den 27 oktober.

Se valberedningens förslag i Valberedningens protokoll 2015-10-06

Medtag studentleg samt legitimation!

Varmt välkomna!

__________________________

Sara Sveningsson

Kurator