Härmed ledigförklaras stipendier ur följande fonder:

Lunds nations Jubileumsstipendiefond
Utdelas till en, ur studiesynpunkt eller av annat skäl (ex verksamhet inom nationen), förtjänstfull medlem av nationen. 

Henningssonska stipendiefonden
Utdelas till en eller två skötsamma och behövande studenter, tillhörande nationen med företräde för sådana, där de i övrigt uppfyllda villkoren, äro födda i Torna Härad, särskilt Blentarps församling.

Professor Carl Björlings stipendiefond
Tilldelas studerande medlem av Lunds nation, som tillbringat 2 år vid universitetet och under minst samma tid tillhört Lunds nation.

Montelinska Premiefonden
Utdelas till en av de tre medlemmar av Lunds nation, vilka under närmast föregående kalenderår vid Lunds universitet avlagt medicine kandidatexamen med de högsta utdelade betygssummorna.

 

Ansökan sker på särskild blankett och lämnas senast den 27 april kl 18.59 på expeditionen, Agardhsgatan 1. Ansökningsblankett finns tillgänglig på hemsidan samt på expeditionen under ordinarie öppettider.

AnsökningsblankettVT17

 

__________________________

Mortimer Henningsson

Kurator