Härmed ledigförklaras stipendier ur följande fonder;

 

Lunds nations Jubileumsstipendiefond

Utdelas till en, ur studiesynpunkt eller av annat skäl (ex verksamhet inom nationen), förtjänstfull medlem av nationen.

 

Henningssonska stipendiefonden

Utdelas till en eller två skötsamma och behövande studenter, tillhörande nationen med företräde för sådana, där de i övrigt uppfyllda villkoren, äro födda i Torna Härad, särskilt Blentarps församling.

 

Professor Carl Björlings stipendiefond

Tilldelas studerande medlem av Lunds nation, som tillbringat 2 år vid universitetet och under minst samma tid tillhört Lunds nation.

 

Montelinska Premiefonden

Utdelas till en av de tre medlemmar av Lunds nation, vilka under närmast föregående kalenderår vid Lunds universitet avlagt medicine kandidatexamen med de högsta utdelade betygssummorna.

 

 

Ansökan sker å särskild blankett som finns för avhämtning på expeditionen på Agardhsgatan 1 eller på nationens hemsida, ställes till Lunds Nation och inlämnas på expeditionen, i brevlåda eller direkt i handen, senast den 18 april 2015 kl. 18.59.

 

 

Ida Moen Larsson

Kurator

 

AnsökningsblankettVT15