Härmed ledigförklaras Skånska Nationernas Luciastipendier HT 2014

Ljunggrenska Stipendiefonden, årets ram 26 500 kr

Utdelas till samma stipendiat under två år och bortgives av Skånska nationernas gemensamma

 

Skånska Damernas, årets ram 27 000 kr

1 år, kan förlängas 1 år, sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

 

Danielssonska stipendium, årets ram 35 000 kr

Utdelas till student av Skånska nationerna. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas

gemensamma utskott.

 

Simrishamn med omnejd, årets ram 54 500 kr

Utdelas till studerande som minst 2 terminer varit aktiv och äro inskriven i någon av de

Skånska nationerna, med företräde för dem som äro eller under sin skoltid har varit

hemmahörande i Simrishamns stad, Ingelstads eller Jerrestads härad. Sökes hos Skånska

nationernas gemensamma utskott och utdelas av ordförande. Berättigad är stipendiat som ej

tidigare tilldelats stipendiet.

 

Perioikernas stipendium, årets ram 55 500 kr

Utdelas till studerande som åtnjutit undervisning vid läroverk i Lund med dimissionsrätt,

med företräde för dem som äro från Torna, Bara eller Harjagers härader, dock ej från Lunds stad.

Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

 

Skånska nationernas flitstipendier, 5 stipendier, årets ram 60 000 kr

Utdelas till student av de Skånska nationerna som i föredömlig anda och med vitsordat

engagemang främjat den skånska nationsverksamheten. Sökes hos och bortgives av Skånska

nationernas gemensamma utskott.

 

Stipendieblanketter finns att hämta på de Skånska nationernas expeditioner och hemsidor.

Adressera enligt nedan eller lämna in ansökan på Kristianstads nations expedition.

”Luciastipendier”

Kristianstads Nation

Tornavägen 7

223 63 Lund

 

Sista ansökningstid är måndag 17 november kl 19:00

OBS! Efter denna tid emottages inga ansökningar

KOM IHÅG ATT POST TAR TID!

 

Frågor hänvisas till Qurator Madeleine Forsberg på Kristianstads Nation, 046-14 80 18 eller

q@krischan.se.

Ansökningsblankett HT14