Protokoll från möte i Lunds nations Valberedning

7 mars 2018
Närvarande:
Ida Moen Larsson, Ordförande
Hanna Lundström, sekreterare
Martin Larsson, seniorsrepresentant
Daniel Bedö, seniorsrepresentant

§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Martin Larsson väljs till sekreterare.

§ 3 Daniel Bedö väljs till justeringsperson.

§ 4 Valberedningen beslutar att nominera Adam Hartzell till posten som
Prokurator social för perioden 2018-07- 01 – 2019-06- 30.

§ 5 Valberedningen beslutar att nominera Erik Sveningsson till posten
som Kurator för perioden 2018-07- 01 – 2019-06- 30.

§ 6 Valberedningen beslutar att nominera Ronja Hasan till posten som
Husförman för perioden 2018-07- 01 – 2019-06- 30.

§ 7 Valberedningen beslutar att nominera Sophie Cascalheira, Ylva
Lidin, Linda Florén och Anna Strandberg till posten som ledamot i
Seniorskollegiet för perioden 2018-07- 01 till 2019-06- 30.

§ 8 Valberedningen beslutar att nominera Nadine Stofkoper till posten
som nationsrepresentant i AFÖS för perioden 2018-07- 01 – 2019-
06-30.

§ 9 Inget övrigt ärende förekom.

§ 10 Mötet avslutas.

 

____________________ __________________ __________________
Ida Moen Larsson Hanna Lundström Daniel Bedö
Ordförande Sekreterare Justeringsperson

Noter

På grund av sjukdom har ordinarie ledamot David Olsson ej medverkat under
valberedningsintervjuerna eller beslutsfattandet.

Enligt Lunds nations stadga § 4.14.5 ska valberedningen vara minst 4 ledamöter för att vara
beslutsfattiga.

Enligt Lunds nations stadga § 4.14.8 kan valberedningen välja att adjungera en person som
innehaft motsvarade förtroendepost som den som ska valberedas.

§ 5 Kajsa Påhlman (Q emerita) har deltagit under intervjuerna till kuratorsposen. Då Hanna
Lundström anses jävig i frågan och valberedningen då endast bestod av tre (3) personer
valde vi att ta in Kajsa enligt § 4.14.8 ovan.
Kajsa adjungerades till mötet för att diskutera kuratorskandidaternas intervjuer men har ej
deltagit i att fatta beslut om nominering. Hanna Lundström har deltagit under intervjuerna
men har inte varit med och fattat beslut angående nominering av kuratorsposten.

Valberedningen lägger därför fram vår nominering i frågan eftersom vi anser att vi har haft
ett tillräckligt brett forum för diskussion och därmed har fått tillräckligt med underlag för att
kunna fatta ett beslut. Vi ber därför nationsmötet att godkänna valberedningens nominering.

§ 7 I beslutet kring nomineringar till posterna som ledamot i seniorskollegiet gick
valberedningen till omröstning för att fatta beslut. Petter Afzelius förlorade med 2 röster mot
3 mot en av de ovan nämnda nominerade kandidaterna.

 

Valberedningen har valt att nominera Erik Sveningsson till posten som Kurator för en period om 1 år med start 1 juli 2018.

 

Erik har lång och bred erfarenhet av nationens verksamheter och förstår organisationens uppbyggnad och struktur. Han är otroligt motiverad, har en positiv energi och har lätt för att ta kontakt med nya människor. Med tydliga och konkreta exempel visar Erik hur han kan bidra med detta i sitt kuratorsskap om han blir vald. I sitt engagemang i karnevalen har Erik också fått stor inblick i och erfarenhet av hur det är att inneha en ledarskapsroll. Därifrån tar han med sig verktyg som kan vara nyttiga även för arbetet som kurator.

 

Det märks att Erik i sina förberedelser har lagt mycket tid på att reflektera kring sig själv samt de utmaningarna som en kurator kan ställas inför. Han har även funderat mycket kring de organisationsförändringar som nationen nu ska genomföra, och han inser vilket ansvar och vilka svårigheter som kan väntas komma. Med konkreta idéer och en öppen inställning har han tankar kring hur han vill arbeta löpande med förändringsarbetet tillsammans med resterande kuratel och mästeriet.

 

Valberedningen är stolta att nominera Erik Sveningsson till posten som Kurator.

 

Valberedningen har valt att nominera Adam Hartzell till posten som ProKurator Social för en period om 1 år med start 1 juli 2018.

 

Adam är lugn, stresstålig och har ett stort tålamod. Han har ett stort hjärta för förmannakåren och har konkreta tankar kring hur han vill få en fulltalig förmannakår och hur han vill arbeta för att bevara förmän och kompetens i organisationen.

 

I sin roll som PQs skulle Adam också applicera sina ekonomiska kunskaper från sin utbildning, och har tänkt genom hur PQs-arbetet även kan genomsyras av ett ekonomiskt tänkande.

 

Adams härliga energi inger förtroende och trygghet, samtidigt som han har stor erfarenhet av utskott på nationen. Han är också mycket intresserad av mat & dryck samtidigt som han själv visar tydliga exempel på hur har tar initiativ och skulle kunna arbeta med sina visioner. Detta tror vi i valberedningen gör att Adam skulle axla rollen som ProKurator Social på ett utomordentligt sätt.

 

 

Valberedningen är stolta att nominera Adam Hartzell till posten som PQs.

 

Valberedningen har valt att nominera Ronja Hasan till posten som Husförman för en period om 1 år med start 1 juli 2018.

 

Ronja har skinn på näsan, är rationell och tydlig i sin kommunikation. Hon har tidigare arbetslivserfarenhet av administrativa arbetsuppgifter som kommer att hjälpa henne mycket i arbetet som husförman. Hon gav även tydliga exempel på hur hon kan kommunicera simultant med flera olika parter och hantera flera olika arbetsuppgifter parallellt.

 

Hon har tänkt genom noggrant varför hon vill bli husförman och reflekterat kring hur hon själv skulle hantera olika situationer som kan uppstå om hon skulle bli vald.

 

I sina tankegångar kring problemlösning är hon klarsynt och inser vikten av att själv kunna fatta beslut för att hitta en lösning i akuta situationer. Ronja uppvisar också ett sunt tankesätt kring synen på samarbete.

 

 

Valberedningen är stolta att nominera Ronja Hasan till posten som Husförman.

 

Valberedningen har valt att nominera Sophie Cascalheira, Linda Florén, Ylva Lidin och Anna Strandberg till posterna som ledamöter i seniorskollegiet för perioden om 2 år med start 1 juli 2018.

 

Sophie Cascalheira

Sophie har en mycket positiv energi och är extremt driven. Hon har ett unikt perspektiv på arbetet med mästeriet efter att ha suttit som mästeriets första festmästare. Hennes kunskaper och erfarenheter av att arbeta med kuratelet som festmästare och hennes delaktighet i utvecklingen av posten är otroligt viktigt för seniors. Till gruppen kommer hon att bidra med engagemang, kritiskt tänkande och tankar kring nationen som hon samlat på sig under sin långa förmannakarriär. Sophie har också den kommunikativa förmåga som krävs för att arbeta i en grupp om 8 personer.

 

Linda Florén

Linda har en fantastisk förmåga att engagera människor i sin omgivning. Hon har också suttit på posten som Notarie under våren och har varit drivande i arbetet med att arbeta bort posten. Hennes kunskaper kring vad som behöver fortlöpa under hösten och kommande år för att få kuratelets och mästeriets samarbete att fungera anser valberedningen som mycket viktigt. Linda förstår också vikten av balansen mellan en stöttande seniorsroll för kuratelet samtidigt som hon aktivt vill arbeta för att föra seniors närmare förmannakåren och skapa ytterligare förståelse för vad seniors gör.

 

Ylva Lidin

Ylva Lidin har en otrolig organisatorisk och kommunikativ förmåga och har stor kompetens kring svårigheterna kuratorsrollen kommer att stå inför under kommande år. Ylva är klarsynt och har redan nu funderat på hur hon på bästa sätt kan stötta eftrekommande kuratel i övergångsperioden från när 4 kuratelare blir 3. Hon har tydliga och konkreta tankar kring vad hon kan tillföra seniors och har mycket energi kvar att ge. Till seniorsgruppen kan Ylva bidra med ett överblicksperspektiv på nationen, något som vi anser vara viktigt att föra med in i seniors.

 

Anna Strandberg

Anna har under sitt tidigare år som PQe drivit genom stora ekonomiska förändringar, som hon har spetskompetens inom. Nya kassasystem och utvecklat bokföringsarbete är bara två av dessa projekt hon har drivit. I seniors tar Anna med sig en mycket ödmjuk framtoning och stor empati för vad efterträdande kuratelare kan behöva. Hon har mycket energi och kommer värna om en enad seniorsgrupp med gott samarbete och kommunikation. Anna är beredd på att som senior såväl stötta mentalt som att själv driva arbetsgrupper framåt. Hon har också en stor insikt i husstyrelsens arbete och husförmannaposten.

 

Sista dagen att motkandidera är den 23 mars kl 12.00

4.14.12 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.